ರವಿಕಾಂತಿಯ ಪ್ರಭೆ ಪಾಷಾಣವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ರವಿಕಾಂತಿಯ
ಪ್ರಭೆ
ಪಾಷಾಣವ
ಕೂಡಿ
ರತ್ನವೆನಿಸಿಕೊಂಬಂತೆ
ಅರಿವ
ಜ್ಞಾನ
ಮಾಡುವ
ಸತ್ಕ್ರೀಯಿಂದಲ್ಲದೆ

ಸಾಕಾರದ
ಪಟಲವು
ಹರಿಯದು.

ರವಿಕಾಂತಿಯ
ಪ್ರಭೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ

ಪಾಷಾಣಕ್ಕೆ
ರತ್ನವೆಂಬ
ಕುಲ
ಮುನ್ನವೇ
ಇಲ್ಲ.
ರವಿಕಾಂತಿಯ
ಪ್ರಭೆಯಡಗೂದಕ್ಕೆ
ಪಾಷಾಣ
ಹೇಂಗೆ
ಅರಿವಡಗೂದಕ್ಕೆ
ಕುರುಹೆಂಬ
ನಾಮ
ಹಾಂಗೆ.

ಉಭಯವಡಗಿ
ಕುರುಹಿಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ
ಮತ್ತೆ
ನಮ್ಮ
ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ
ಮಾತಿನ
ಕುರುಹಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು.
ಕಾಣಾ
ಎಲೆ
ಅಂಬಿಗರ
Zõ್ಞಡಯ್ಯ.