ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಕುರಿತು ನಾಮಾವಳಿಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


ಹೇ ಪ್ರೇಮರೂಪ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಕರುಣಾಮಯ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ |
ಹೇ ದೀನಬಂಧು ಶ್ರೀಶಾರದೇಶ
ಮಮ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ||