ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ನ್ಯಾಸ

ಓಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ವಶಿನ್ಯಾಧಿ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಋಷಯಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಭಟ್ಟಾರಿಕಾ, ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದೇವತಾ "ಐಂ" ಬೀಜಂ "ಕ್ಲೀಂ" ಶಕ್ತಿಃ "ಸೌಃ" "ಕೀಲಕಂ", ಮಮ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸ

"ಐಂ" ಅಂಗುಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
"ಕ್ಲೀಂ" ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
"ಸಾಃ" ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
"ಐಂ" ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
"ಕ್ಲೀಃ" ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
"ಸಾಃ" ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
"ಐಂ" ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
"ಕ್ಲೀಂ" ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ
"ಸೌಃ" ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್
"ಐಂ" ಕವಛಾಯ ಹುಂ
"ಕ್ಲೀಂ" ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವಷಟ್
"ಸೌಃ" ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಭಂಧಃ

ಧ್ಯಾನಮ್

ಶ್ಲೋಕ \\ ಅರುಣಾಂ, ಕರುಣಾ ತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ
             ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣ ಚಾಪಾಂ
             ಅಣಿಮಾದಿಭಿ ರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈಃ
             ಅಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಮಹೇಶೀಮ್ ||

ಶ್ಲೋಕ \\ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತ ವದನಾಂಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ
                ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತ ಲಸಹ್ದೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಂ
                ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸತತಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ
        ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಂ, ಶಾಂತಮೂರ್ತೀ, ಸಕಲಸುರನುತಾಂ, ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಂ ||

ಶ್ಲೋಕ \\ ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾ ಮಳಿಕಚುಂಬಿ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
               ಸಮಂದಹಾಸ ತೇಕ್ಷಣಾಮ್ ಸಶರಚಾಪ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಂ
               ಆಶೇಷಜನ ಮೋಹಿನೀಮರುಣ ಮಾಲ್ಯಭೂಷೋಜ್ವಲಾಂ
               ಜಪಾಕುಸುಮ ಭಾಸುರಾಂ, ಜಪವಿಧೇಸ್ಮರೇದಂಬಿಕಾಂ ||

ಓಂ, ಐಂ, ಹ್ರೀಂ, ಶ್ರೀಂ, ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀಮಾತಾ, ಶ್ರೀಮಹಾರಾಜ್ಞೀ, ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ |
ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡ ಸಂಭೂತಾ, ದೇವಕಾರ್ಯ ಸಮುದ್ಯತಾ || ೧ ||

ಉದ್ಯದ್ಭಾನು ಸಹಸ್ರಭಾ ಚತುರ್ಬಾಹು ಸಮನ್ವಿತಾ |
ರಾಗಸ್ವರೂಪಪಾಶಾಢ್ಯಾ, ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ವಲಾ || ೨ ||

ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷು ಕೋದಂಡಾ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಸಾಯಕಾ |
ನಿಜಾರುಣ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಂಡಲಾ || ೩ ||

ಛಂಪಕಾ ಶೋಕ ಪುನಾಗ ಸೌಗಂಧಿಕ ಲಸತ್ಕಛಾ |
ಕುರುವಿಂದ ಮಣಿಶ್ರೇಣೀ ಕನತ್ಕೋಟೀರ ಮಂಡಿತಾ || ೪ ||

ಅಷ್ಟಮೀಚಂದ್ರ ವಿಬ್ರಾಜದಲಿಕ ಸ್ಥಲಶೋಭಿತಾ |
ಮುಖಚಂದ್ರಕಲಂಕಾಭಮೃಗನಾಭಿವಿಶೇಷಕಾ || ೫ ||

ವದನಸ್ಮರ ಮಾಂಗಲ್ಯಗೃಹತೋರಣಚಿಲ್ಲಿಕಾ |
ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರೀವಾಹಚಲನ್ಮೀನಾಭಲೋಚನಾ || ೬ ||

ನವಛಂಪಕಪುಷ್ಪಾಭಾನಾಸಾದಂಡವಿರಾಜಿತಾ |
ತಾರಾಕಾಂತಿತಿರಸ್ಕಾರಿನಾಸಾಭರಣಭಾಸುರಾ || ೭ ||

ಕದಂಬಮಂಜರೀಕ್ಲಪ್ತಕರ್ಣಪೂರಮನೋಹರಾ |
ತಾಟಂಕಯುಗಲೀಭೂತತಪನೋಡುಪಮಂಡಲಾ || ೮ ||

ಪದ್ಮರಾಗಶಿಲಾದರ್ಶಪರಿಭಾವಿಕಪೋಲ ಭೂಃ |
ನವವಿದ್ರುಮಬಿಂಬಶ್ರೀನ್ಯಕ್ಕಾರಿರದನಚ್ಛದಾ || ೯ ||

ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರ ದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿದ್ವಯೋಜ್ವಲಾ |
ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮೋದಸಮಾಕರ್ಷದ್ದಿಗಂತರಾ || ೧೦ ||

ನಿಜಸಲ್ಲಾಪಮಾಧುರ್ಯವಿನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತಕಚ್ಛಪೀ |
ಮಂದಸ್ಮಿತಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜತ್ಕಾಮೇಶಮಾನಸಾ || ೧೧ ||

ಅನಾಕಲಿತಸಾದೃಶ್ಯಚುಬುಕಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾ |
ಕಾಮೇಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರಶೋಭಿತಕಂಧರಾ || ೧೨ ||

ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರಕಮನೀಯಭುಜಾನ್ವಿತಾ |
ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಚಿಂತಾಕಲೋಲಮುಕ್ತಾಫಲಾನ್ವಿತಾ || ೧೩ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರೇಮರತ್ನಮಣಿಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನೀ |
ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲರೋಮಾಲಿಲತಾಫಲಕುಚದ್ವಯೀ || ೧೪ ||

ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಧಾರತಾಸಮುನ್ನೇಯಮಧ್ಯಮಾ |
ಸ್ತನಭಾರದಲನ್ಮಧ್ಯಪಟ್ಟಬಂಧವಲಿತ್ರಯಾ || ೧೫ ||

ಅರುಣಾರುಣಕೌಸುಂಭವಸ್ತ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಟೀತಟೀ |
ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾರಮ್ಯರಶನಾದಾಮಭೂಷಿತಾ || ೧೬ ||

ಕಾಮೇಶಜ್ಞಾತಸೌಭಾಗ್ಯಮರ್ದವೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಾ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಮಕುಟಾಕಾರಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾ || ೧೭ ||

ಇಂದ್ರಗೋಪಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಸ್ವರತೂಣಾಭಜಂಘಿಕಾ |
ಗೂಢಗುಲ್ಫಾ ಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠ ಜಯಿಷ್ಣುಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾ || ೧೮ ||

ನಖದೀಧಿತಿಸಂಛನ್ನನಮಜ್ಝನತಮೋಗುಣಾ |
ಪದದ್ವಯಪ್ರಭಾಜಾಲಪರಾಕೃತಸರೋರುಹಾ || ೧೯ ||

ಶಿಂಜಾನಮಣಿಮಂಜೀರಮಂಡಿತಶ್ರೀಪದಾಂಬುಜಾ |
ಮರಾಲೀಮಂದಗಮನಾ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಿಃ || ೨೦ ||

ಸರ್ವಾರುಣಾನವದ್ಯಾಂಗೀ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ |
ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾ ಶಿವಾ ಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲಭಾ || ೨೧ ||

ಸುಮೇರುಮಧ್ಯಶೃಂಗಸ್ಥಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರನಾಯಿಕಾ |
ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಾಂತಸ್ಥಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾ || ೨೨ ||

ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಸಂಸ್ಥಾ ಕದಂಬವನವಾಸಿನೀ |
ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮದಾಯಿನೀ || ೨೩ ||

ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂಘಾತಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭವಾ |
ಭಂಡಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿಸೇನಾಸಮನ್ವಿತಾ || ೨೪ |

ಸಂಪತ್ಕರೀಸಮಾರೂಢಸಿಂಧುರವ್ರಜಸೇವಿತಾ |
ಅಶ್ವಾರೂಢಾಢಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವಕೋಟಿಕೋಟಿಭಿರಾವೃತಾ || ೨೫ ||

ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢಸರ್ವಾಯುಧಪರಿಷ್ಕೃತಾ |
ಗೇಯಚಕ್ರರಥಾರೂಢಮಂತ್ರಿಣೀಪರಿಸೇವಿತಾ || ೨೬ ||

ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢದಂಡನಾಥಾಪುರಸ್ಕ್ರುತಾ | ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಕಾಕ್ಷಿಪ್ತವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾ || ೨೭ ||

ಭಂಡಸೈನ್ಯವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾ | ನಿತ್ಯಾಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪನಿರೀಕ್ಷಣಸಮುತ್ಸುಕಾ || ೨೮ ||

ಭಂಡಪುತ್ರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಬಾಲಾವಿಕ್ರಮನಂದಿತಾ | ಮಂತ್ರಿಣ್ಯಂಬಾವಿರಚಿತವಿಷಂಗವಧತೋಷಿತಾ || ೨೯ ||

ವಿಶುಕ್ರಪ್ರಾಣಹರಣವಾರಾಹೀವೀರ್ಯನಂದಿತಾ | ಕಾಮೇಶ್ವರಮುಖಾಲೋಕಕಲ್ಪಿತಶ್ರೀಗಣೇಶ್ವರಾ || ೩೦ ||

ಮಹಾಗಣೇಶನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಯಂತ್ರಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ | ಭಂಡಾಸುರೇಂದ್ರನಿರ್ಮುಕ್ರಶಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಿಣೀ || ೩೧ ||

ಕರಾಂಗುಲಿನಖೋತ್ಪನ್ನನಾರಾಯಣದಶಾಕೃತಿಃ |ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿನಿರ್ದಗ್ದಾಸುರಸೈನಿಕಾ ||೩೨ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರನಿರ್ದಗ್ಧಸಭಂಡಾಸುರಶೂನ್ಯಕಾ | ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರಮಹೇಂದ್ರಾದಿದೇವಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ || ೩೩ ||

ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿಸಂದಗ್ಧ ಕಾಮಸಂಜೀವನೌಷಧಿಃ | ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೈಕಸ್ವರೂಪಮುಖಪಂಕಜಾ || ೩೪ ||

ಕಂಠಾಧಃಕಟಿಪರ್ಯಂತಮಧ್ಯಕೂಟಸ್ವರೂಪಿಣೀ | ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕತಾಪನ್ನಕಟ್ಯಧೋಭಾಗಧಾರಿಣೀ || ೩೫ ||

ಮೂಲಮಂತ್ರತ್ಮಿಕಾ ಮೂಲಕೂಟತ್ರಯಕಲೇವರಾ | ಕುಲಾಮೃತೈಕರಸಿಕಾ ಕುಲಸಂಕೇತಪಾಲಿನೀ || ೩೬ ||

ಕುಲಾಂಗನಾ ಕುಲಾಂತಸ್ಥಾ ಕೌಲಿನೀ ಕುಲಯೋಗಿನೀ | ಅಕುಲಾ ಸಮಯಾಂತಸ್ಥಾ ಸಮಯಾಚಾರತತ್ಪರಾ || ೩೭ ||

ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನೀ | ಮಣಿಪೂರಾಂತರುದಿತಾ ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನೀ || ೩೮ ||

ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಂತರಾಲಸ್ಥಾ ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನೀ | ಸರಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ ಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣೀ || ೩೯ ||

ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚಿಃ ಷಠ್ ಚಕ್ರೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾ | ಮಹಾಸಕ್ತಿಃ ಕುಂಡಲಿನೀ ಬಿಸತಂತುತನೀಯಸೀ || ೪೦ ||

ಭವಾನೀ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾ ಭವಾರಣ್ಯ ಕುಠಾರಿಕಾ | ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಭದ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಭಕ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ || ೪೧ ||

ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ ಭಯಾಪಹಾ | ಶಾಂಭವೀ ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ || ೪೨ ||

ಶಾಂಕರೀ ಶ್ರೀಕರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಶರಚ್ಛಂದ್ರ ನಿಭಾನನಾ | ಶಾತೋದರೀ ಶಾಂತಿಮತೀ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರಂಜನಾ || ೪೩ ||

ನಿರ್ಲೇಪಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಿರಾಕುಲಾ | ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಶಾಂತಾ ನಿಷ್ಕಾಮಾ ನಿರುಪಪ್ಲವಾ || ೪೪ ||

ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ | ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾ ನಿರವಧ್ಯಾ ನಿರಂತರಾ || ೪೫ ||

ನಿಷ್ಕಾರಣಾ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾ ನಿರುಪಾಧಿರ್ನಿರೀಶ್ವರಾ | ನೀರಾಗಾ ರಾಗಮಥನೀ ನಿರ್ಮದಾ ಮದನಾಶಿನೀ || ೪೬ ||

ನಿಶ್ಚಿಂತಾ ನಿರಹಂಕಾರಾ ನಿರ್ಮೋಹಾ ಮೋಹನಾಶಿನೀ | ನಿರ್ಮಮಾ ಮಮತಾಹಂತ್ರೀ ನಿಷ್ಪಾಪಾ ಪಾಪನಾಶಿನೀ || ೪೭ ||

ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾ ಕ್ರೋಧಶಮನೀ ನಿರ್ಲೋಭಾ ಲೋಭನಾಶಿನೀ | ನಿಃಸಂಶಯಾ ಸಂಶಯಘ್ನೀ ನಿರ್ಭವಾ ಭವನಾಶಿನೀ || ೪೮ ||

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರಾಬಾಧಾ ನಿರ್ಭೇದಾ ಭೇದನಾಶಿನೀ | ನಿರ್ನಾಶಾ ಮೃತ್ಯುಮಥನೀ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ || ೪೯ ||

ನಿಸ್ತುಲಾ ನೀಲಚಿಕುರಾ ನಿರಪಾಯಾ ನಿರತ್ಯಯಾ | ದುರ್ಲಭಾ ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಗಾ ದುಃಖಹಂತ್ರೀ ಸುಖಪ್ರದಾ || ೫೦ ||

ದುಷ್ಟದೂರಾ ದುರಾಚಾರಶಮನೀ ದೋಷವರ್ಜಿತಾ | ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ || ೫೧ ||

ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಯೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾ | ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಮಯೀ ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೫೨ ||

ಸರ್ವ ಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವತಂತ್ರರೂಪಾ ಮನೋನ್ಮನೀ | ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೃಡಪ್ರಿಯಾ || ೫೩ ||

ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ | ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಸತ್ವಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾರತಿಃ || ೫೪ ||

ಮಹಾಭೋಗಾ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಮಹಾಬಲಾ | ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ || ೫೫ ||

ಮಹಾತಂತ್ರಾ ಮಹಾಮಂತ್ರಾ ಮಹಾಯಂತ್ರಾ ಮಹಾಸನಾ | ಮಹಾಯಾಗ ಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ಮಹಾ ಭೈರವ ಪೂಜಿತಾ || ೫೬ ||

ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಲ್ಪ ಮಹಾತಾಂಡವ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ | ಮಹಾ ಕಾಮೇಶ ಮಹಿಷೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀ || ೫೭ ||

ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಲಾಮಯೀ | ಮಹಾಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕೋಟಿ ಯೋಗಿನೀ ಗಣಸೇವಿತಾ || ೫೮ ||

ಮನುವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗಾ | ಚಾರುರೂಪಾ ಚಾರುಹಾಸಾ ಚಾರುಚಂದ್ರ ಕಲಾಧರಾ || ೫೯ ||

ಚರಾಚರಜಗನ್ನಾಥಾ ಚಕ್ರರಾಜ ನಿಕೇತನಾ | ಪಾರ್ವತೀ ಪದ್ಮನಯನಾ ಪದ್ಮರಾಗ ಸಮಪ್ರಭಾ || ೬೦ ||

ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ | ಚಿನ್ಮಯೀ ಪರಮಾನಂದಾ ವಿಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ || ೬೧ ||

ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃ ಧ್ಯೇಯರೂಪಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ | ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಜಾಗರಿಣೀ ಸ್ವಪಂತೀ ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾ || ೬೨ ||

ಸುಪ್ತಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಿಕಾ ತುರ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾ ವಿವರ್ಜಿತಾ | ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗೋವಿಂದರೂಪಿಣೀ || ೬೩ ||

ಸಂಹಾರಿಣೀ ರುದ್ರರೂಪಾ ತಿರೋಧಾನಕರೀಶ್ವರೀ | ಸದಾಶಿವಾನುಗ್ರಹದಾ ಪಂಚಕೃತ್ಯ ಪರಾಯಣಾ || ೬೪ ||

ಭಾನುಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಭೈರವೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ | ಪದ್ಮಾಸನಾ ಭಗವತೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಹೋದರೀ || ೬೫ ||

ಉನ್ಮೇಷ ನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನ ವಿಪನ್ನ ಭುವನಾನಲಿಃ | ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || ೬೬ ||

ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟ ಜನನೀ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವಿಧಾಯಿನೀ | ನಿಜಾಜ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯ ಫಲಪ್ರದಾ || ೬೭ ||

ಶ್ರುತಿಸೀಮಂತ ಸಿಂದೂರೀಕೃತ ಪಾದಾಬ್ಜಧೂಲಿಕಾ | ಸಕಲಾಗಮಸಂದೋಹ ಶುಕ್ತಿ ಸಂಪುಟ ಮೌಕ್ತಿಕಾ || ೬೮ ||

ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾ ಪೂರ್ಣಾ ಭೋಗಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ | ಅಂಬಿಕಾನಾದಿನಿಧನಾ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಸೇವಿತಾ || ೬೯ ||

ನಾರಾಯಣೀ ನಾದರೂಪಾ ನಾಮರೂಪ ವಿವರ್ಜಿತಾ | ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಹ್ರೀಮತೀ ಹೃದ್ಯಾ ಹೇಯೋಪಾದೇಯವರ್ಜಿತಾ || ೭೦ ||

ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾ ರಾಜ್ಞೀ ರಮ್ಯಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ | ರಂಜನೀ ರಮಣೀ ರಸ್ಯಾ ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿ ಮೇಖಲಾ || ೭೧ ||

ರಮಾ ರಾಕೇಂದುವದನಾ ರತಿರೂಪಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ | ರಕ್ಷಾಕರೀ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನೀ ರಾಮಾ ರಮಣ ಲಂಪಟಾ || ೭೨ ||

ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಕಲಾರೂಪಾ ಕದಂಬ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ | ಕಲ್ಯಾಣೀ ಜಗತೀಕಂದಾ ಕರುಣಾ ರಸಸಾಗರಾ || ೭೩ ||

ಕಲಾವತೀ ಕಲಾಲಾಪಾ ಕಾಂತಾ ಕಾದಂಬರೀಪ್ರಿಯಾ | ವರದಾ ವಾಮನಯನಾ ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾ || ೭೪ ||

ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾ ವೇದವೇದ್ಯಾ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ | ವಿಧಾತ್ರೀ ವೇದಜನನೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ವಿಲಾಸಿನೀ || ೭೫ ||

ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಾಲಿನೀ | ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಸಮರ್ಚಿತಾ || ೭೬ ||

ವಿಜಯಾ ವಿಮಲಾ ವಂದ್ಯಾ ವಂದಾರು ಜನವತ್ಸಲಾ | ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ವಾಮಕೇಶೀ ವಹ್ನಿಮಂಡಲವಾಸಿನೀ || ೭೭ ||

ಭಕ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಲತಿಕಾ ಪಶುಪಾಶ ವಿಮೋಚಿನೀ | ಸಂಹೃತಾಶೇಷ ಪಾಷಂಡಾ ಸದಾಚಾರ ಪ್ರವರ್ತಿಕಾ || ೭೮ ||

ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿ ಸಂತಪ್ತ ಸಮಾಹ್ಲಾದನ ಚಂದ್ರಿಕಾ | ತರುಣೀ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ತನುಮಧ್ಯಾ ತಮೋಪಹಾ || ೭೯ ||

ಚಿತಿಸ್ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾ ಚಿದೇಕರಸರೂಪಿಣೀ | ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಲವೀಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನಂದ ಸಂತತಿಃ || ೮೦ ||

ಪರಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚಿತೀರೂಪಾ ಪಶ್ಯಂತೀ ಪರದೇವತಾ | ಮಧ್ಯಮಾ ವೈಖರೀರೂಪಾ ಭಕ್ತಮಾನಸಹಂಸಿಕಾ ||೮೧||

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡೀ ಕೃತಜ್ಞಾ ಕಾಮಪೂಜಿತಾ | ಶೃಂಗಾರರಸ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಜಯಾ ಜಾಲಂಧರಸ್ಥಿತಾ || ೮೨ ||

ಓಡ್ಯಾಣ ಪೀಠನಿಲಯಾ ಬಿಂದುಮಂಡಲವಾಸಿನೀ | ರಹೋಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಹಸ್ತರ್ಪಣತರ್ಪಿತಾ || ೮೩ ||

ಸದ್ಯಃಪ್ರಸಾದಿನೀ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾ | ಷಡಂಗದೇವತಾಯುಕ್ತಾ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಪೂರಿತಾ || ೮೪ ||

ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ನಿರುಪಮಾ ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖದಾಯಿನೀ | ನಿತ್ಯಾ ಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾ ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧ ಶರೀರಿಣೀ || ೮೫ ||

ಪ್ರಭಾವತೀ ಪ್ರಭಾರೂಪಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ | ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರವ್ಯಕ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೮೬ ||

ವ್ಯಾಪಿನೀ ವಿವಿಧಾಕಾರಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ | ಮಹಾಕಾಮೇಶ ನಯನ ಕುಮುದಾಹ್ಲಾದ ಕೌಮುದೀ || ೮೭ ||

ಭಕ್ತಹಾರ್ದತಮೋಭೇದ ಭಾನುಮದ್ಭಾನು ಸಂತತಿಃ | ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಮೂರ್ತಿಃ ಶಿವಂಕರೀ || ೮೮ ||

ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ಶಿವಪರಾ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾ | ಅಪ್ರಮೇಯಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾ || ೮೯ ||

ಚಿಚ್ಛ್ಹಕ್ತಿಶ್ಚೇತನಾರೂಪಾ ಜಡಶಕ್ತಿರ್ಜಡಾತ್ಮಿಕಾ | ಗಾಯತ್ರೀ ವ್ಯಾಹೃತಿಃ ಸಂಧ್ಯಾ ದ್ವಿಜಬೃಂದನಿಷೇವಿತಾ ||೯೦||

ತತ್ತ್ವಾಸನಾ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಪಂಚಕೋಶಾಂತರಸ್ಥಿತಾ | ನಿಸ್ಸೀಮ ಮಹಿಮಾ ನಿತ್ಯ ಯೌವನಾ ಮದಶಾಲಿನೀ || ೯೧ ||

ಮದಘೂರ್ಣಿತರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ಮದಪಾಟಲಗಂಡಭೂಃ | ಚಂದನದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ಚಾಂಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ || ೯೨ ||

ಕುಶಲಾ ಕೋಮಲಾಕಾರಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕುಲೇಶ್ವರೀ | ಕುಲಕುಂಡಾಲಯಾ ಕೌಲಮಾರ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾ || ೯೩ ||

ಕುಮಾರಗಣನಾಥಾಂಬಾ ತುಷಿಃ ಪುಷ್ಟಿರ್ಮತಿರ್ಧೃತಿಃ | ಶಾಂತಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ ಕಾಂತಿರ್ನಂದಿನೀ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ || ೯೪ ||

ತೇಜೋವತೀ ತ್ರಿನಯನಾ ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ | ಮಾಲಿನೀ ಹಂಸಿನೀ ಮಾತಾ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನೀ || ೯೫ ||

ಸುಮುಖೀ ನಲಿನೀ ಸುಭ್ರೂಃ ಶೋಭನಾ ಸುರನಾಯಿಕಾ | ಕಾಲಕಂಠೀ ಕಾಂತಿಮತೀ ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೀ || ೯೬ ||

ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ವಾಮದೇವೀ ವಯೋವಸ್ಥಾವಿರರ್ಜಿತಾ | ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಮಾತಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ || ೯೭ ||

ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರನಿಲಯಾ ರಕ್ತವರ್ಣಾ ತ್ರಿಲೋಚನಾ | ಖಟ್ವಾಂಗಾದಿ ಪ್ರಹರಣಾ ವದನೈಕ ಸಮನ್ವಿತಾ || ೯೮ ||

ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾ ಪಶುಲೋಕ ಭಯಂಕರೀ | ಅಮೃತಾದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸಂವೃತಾ ಡಾಕಿನೀಶ್ವರೀ || ೯೯ ||

ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ಶ್ಯಾಮಾಭಾ ವದನದ್ವಯಾ | ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ವಲಾಕ್ಷ ಮಾಲಾದಿಧರಾ ರುಧಿರ ಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೧೦೦ ||

ಕಾಲರಾತ್ಯ್ರ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯೌಘವೃತಾ ಸ್ನಿಗ್ದೌದನಪ್ರಿಯಾ | ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರ ವರದಾ ರಾಕಿಣ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ||೧೦೧||

ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜ ನಿಲಯಾ ವದನತ್ರಯ ಸಂಯುತಾ | ವಜ್ರಾದಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾ ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿರಾವೃತಾ || ೧೦೨||

ರಕ್ತವರ್ಣಾ ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾ ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತ ಮಾನಸಾ | ಸಮಸ್ತಭಕ್ತ ಸುಖದಾ ಲಾಕಿನ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ||೧೦೩||

ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನಾಂಬುಜಗತಾ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಮನೋಹರಾ | ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧ ಸಂಪನ್ನಾ ಪೀತವರ್ಣಾತಿ ಗರ್ವಿತಾ ||೧೦೪||

ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾ ಮಧುಪ್ರೀತಾ ಬಂದಿನ್ಯಾದಿ ಸಮನ್ವಿತಾ | ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತ ಹೃದಯಾ ಕಾಕಿನೀರೂಪ ಧಾರಿಣೀ ||೧೦೫||

ಮೂಲಾಧಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಸ್ಥಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ | ಅಂಕುಶಾದಿ ಪ್ರಹರಣಾ ವರದಾದಿನಿಷೇವಿತಾ ||೧೦೬||

ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾ ಸಾಕಿನ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ | ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜ ನಿಲಯಾ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾ ಷಡಾನನಾ ||೧೦೭||

ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾ ಹಂಸವತೀ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಾ | ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕರಸಿಕಾ ಹಾಕಿನೀ ರೂಪ ಧಾರಿಣೀ ||೧೦೮||

ಸಹಸ್ರದಲ ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಸರ್ವವರ್ಣೋಪ ಶೋಭಿತಾ | ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾ ಶುಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ ||೧೦೯||

ಸರ್ವೌದನ ಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾ ಯಾಕಿನ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ | ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾಮತಿರ್ಮೇಧಾ ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರನುತ್ತಮಾ ||೧೧೦||

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನಾ | ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾ ಬಂಧಮೋಚನೀ ಬಂಧುರಾಲಕಾ ||೧೧೧||

ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿಯದಾದಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಃ | ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣೀ ||೧೧೨||

ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಯರೂಪಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ | ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲಹಂತ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಿಷೇವಿತಾ ||೧೧೩||

ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖೀ ದಾಡಿಮೀ ಕುಸುಮಪ್ರಭಾ | ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಮೋಹಿನೀ ಮುಖ್ಯಾ ಮೃಡಾನೀ ಮಿತ್ರರೂಪಿಣೀ ||೧೧೪||

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಭಕ್ತ ನಿಧಿರ್ನಿಯಂತ್ರೀ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೀ | ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾ ಮಹಾ ಪ್ರಲಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ||೧೧೫||

ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಾನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನರೂಪಿಣೀ | ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾ ಮತ್ತಾ ಮಾತೃಕಾವರ್ಣರೂಪಿಣೀ ||೧೧೬||

ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾ ಮೃಣಾಲಮೃದುದೋರ್ಲತಾ | ಮಹನೀಯಾ ದಯಾಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನೀ ||೧೧೭||

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಸೇವಿತಾ | ಶ್ರೀ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀ ವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿಕೂಟಾ ಕಾಮಕೋಟಿಕಾ ||೧೧೮||

ಕಟಾಕ್ಷಕಿಂಕರೀಭೂತ ಕಮಲಾಕೋಟಿ ಸೇವಿತಾ | ಶಿರಃಸ್ಥಿತಾ ಚಂದ್ರನಿಭಾ ಭಾಲಸ್ಥೆಂದ್ರ ಧನುಃಫ್ರಭಾ ||೧೧೯||

ಹೃದಯಸ್ಥಾ ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾ ತ್ರಿಕೋಣಾಂತರದೀಪಿಕಾ | ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದೈತ್ಯಹಂತ್ರೀ ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವಿನಾಶಿನೀ ||೧೨೦||

ದರಾಂದೋಲಿತದೀರ್ಘಾಕ್ಷೀ ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖೀ | ಗುರುಮೂರ್ತಿರ್ಗುಣನಿಧಿರ್ಗೋಮಾತಾ ಗುಹಜನ್ಮಭೂಃ || ೧೨೧||

ದೇವೇಶೀ ದಂಡನೀತಿಸ್ಥಾ ದಹರಾಕಾಶರೂಪಿಣೀ | ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯರಾಕಾಂತ ತಿಥಿಮಂಡಲ ಪೂಜಿತಾ || ೧೨೨||

ಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ಕಲಾನಾಥಾ ಕಾವ್ಯಾಲಾಪ ವಿನೋದಿನೀ | ಸಚಾಮರ ರಮಾವಾಣೀ ಸವ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಸೇವಿತಾ ||೧೨೩||

ಆದಿಶಕ್ತಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಪರಮಾ ಪಾವನಾಕೃತಿಃ | ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜನನೀ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾ ||೧೨೪||

ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕೇವಲಾ ಗುಹ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನೀ | ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ ||೧೨೫||

ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ದಿವ್ಯಗಂಧಾಢ್ಯಾ ಸಿಂದೂರತಿಲಕಾಂಚಿತಾ | ಉಮಾ ಶೈಲೇಂದ್ರತನಯಾ ಗೌರೀ ಗಂಧರ್ವ ಸೇವಿತಾ ||೧೨೬||

ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾ ವರದಾ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ | ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾ ಪರಿಚ್ಛ್ಹೇದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನದಾ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾ ||೧೨೭||

ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಸಂವೇದ್ಯಾ ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ | ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾ ಲೀಲಾಕ್ಲಪ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ ||೧೨೮||

ಅದೃಶ್ಯಾ ದೃಶ್ಯರಹಿತಾ ವಿಜ್ಞಾತ್ರೀ ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾ | ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗದಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಗಾನಂದಾ ಯುಗಂಧರಾ ||೧೨೯||

ಇಚ್ಛ್ಹಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ | ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸದಸದ್ರೂಪಧಾರಿಣೀ ||೧೩೦||

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರಜಾಜೈತ್ರೀ ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾಯಿನೀ | ಏಕಾಕಿನೀ ಭೂಮರೂಪಾ ನಿರ್ದ್ವೈತಾ ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾ ||೧೩೧||

ಅನ್ನದಾ ವಸುದಾ ವೃದ್ಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ | ಬೃಹತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ||೧೩೨||

ಭಾಷಾರೂಪಾ ಬೃಹತ್ಸೇನಾ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾ | ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾ ಶುಭಕರೀ ಶೋಭನಾಸುಲಭಾಗತಿಃ ||೧೩೩||

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾ | ರಾಜತ್ಕೃಪಾ ರಾಜಪೀಠ ನಿವೇಶಿತ ನಿಜಾಶ್ರಿತಾ ||೧`೩೪||

ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕೋಶನಾಥಾ ಚತುರಂಗಬಲೇಶ್ವರೀ | ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ ಸತ್ಯಸಂಧಾ ಸಾಗರಮೇಖಲಾ ||೧೩೫||

ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೈತ್ಯಶಮನೀ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರೀ | ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣೀ ||೧೩೬||

ದೇಶಕಾಲಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾ ಸರ್ವಗಾ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ | ಸರಸ್ವತೀ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಗುಹಾಂಬಾ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣೀ ||೧೩೭||

ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸದಾಶಿವಪತಿವ್ರತಾ | ಸಂಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರೀ ಸಾಧ್ವೀ ರುಗುಮಂಡಲರೂಪಿಣೀ ||೧೩೮||

ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ ಮಾಯಾ ಮಧುಮತೀ ಮಹೀ | ಗಣಾಂಬಾ ಗುಹ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾ ಕೋಮಲಾಂಗೀ ಗುರುಪ್ರಿಯಾ ||೧೩೯||

ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣೀ | ಸನಕಾದಿ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೪೦||

ಚಿತ್ಕಲಾನಂದಕಲಿಕಾ ಪ್ರೇಮರೂಪಾ ಪ್ರಿಯಂಕರೀ | ನಾಮಪಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತಾ ನಂದಿವಿದ್ಯಾ ನಟೇಶ್ವರೀ ||೧೪೧||

ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣೀ | ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಲಯಕರೀ ಲಜ್ಜಾ ರಂಭಾದಿವಂದಿತಾ ||೧೪೨||

ಭವದಾವಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಃ ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾ | ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲವಾತೂಲಾ ಜರಾಧ್ವಾಂತರ ವಿಪ್ರಭಾಮ್ ||೧೪೩||

ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಭಕ್ತಛಿತ್ತಕೇಕಿಘನಾಘನಾ | ರೋಗಪರ್ವತದಂಭೋಲಿರ್ಮೃತ್ಯುದಾರು ಕುಠಾರಿಕಾ ||೧೪೪||

ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾ ಮಹಾಶನಾ | ಅಪರ್ಣಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡಮುಂಡಾಸುರನಿಷೂದಿನೀ ||೧೪೫||

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀ | ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರೀ ಸುಭಗಾ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ||೧೪೬||

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ ಶುದ್ಧಾ ಜಪಾಪುಷ್ಪ ನಿಭಾಕೃತಿಃ | ಓಜೋವತೀ ದ್ಯುತಿಧರಾ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾ ||೧೪೭||

ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದುರಾಧರ್ಷಾ ಪಾಟಲೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ | ಮಹತೀ ಮೇರುನಿಲಯಾ ಮಂದಾರ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ||೧೪೮||

ವೀರಾರಾಧ್ಯಾ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ ವಿರಜಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ | ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾ ಪರಾಕಾಶಾ ಪ್ರಾಣದಾ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ ||೧೪೯||

ಮಾರ್ತಾಂಡ ಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಣೀನ್ಯಸ್ತ ರಾಜ್ಯಧೂಃ | ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ಜಯತ್ಸೇನಾ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾ ಪರಾಪರಾ ||೧೫೦||

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದರೂಪಾ ಸಾಮರಸ್ಯಪರಾಯಣಾ | ಕಪರ್ದಿನೀ ಕಲಾಮಾಲಾ ಕಾಮಧುಕ್ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ||೧೫೧||

ಕಲಾನಿಧಿಃ ಕಾವ್ಯಕಲಾ ರಸಜ್ಞಾ ರಸಶೇವಧಿಃ | ಪುಷ್ಟಾ ಪುರಾತನಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಪುಷ್ಕರಾ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾ ||೧೫೨||

ಪರಂಜ್ಯೋತೊಃ ಪರಂಧಾಮ ಪರಮಾಣುಃ ಪರಾತ್ಪರಾ | ಪಾಶಹಸ್ತಾ ಪಾಶಹಂತ್ರೀ ಪರಮಂತ್ರ ವಿಭೇದಿನೀ ||೧೫೩||

ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಾ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಿಕಾ | ಸತ್ಯವ್ರತಾ ಸತ್ಯರೂಪಾ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿನೀ ಸತೀ ||೧೫೪||

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಜನನೀ ಬಹುರೂಪಾ ಬುಧಾರ್ಚಿತಾ | ಪ್ರಸವಿತ್ರೀ ಪ್ರಚಂಡಾಜ್ಞಾ ಪತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಿಃ ||೧೫೫||

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠರೂಪಿಣೀ | ವಿಶೃಂಖಲಾ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾ ವೀರಮಾತಾ ವಿಯತ್ಪ್ರಸೂಃ ||೧೫೬||

ಮುಕುಂದಾ ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಾ ಮೂಲವಿಗ್ರಹರೂಪಿಣೀ | ಭಾವಜ್ಞಾ ಭವರೋಗಘ್ನೀ ಭವಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೀ ||೧೫೭||

ಛಂದಸ್ಸಾರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾ ಮಂತ್ರಸಾರಾ ತಲೋದರೀ | ಉದಾರಕೀರ್ತಿರುದ್ಧಾಮ ವೈಭವಾ ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ ||೧೫೮||

ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾತಪ್ತ ಜನವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಿನೀ | ಸರ್ವೋಪನಿಷದುದ್ಘುಷ್ಟಾ ಶಾಂತ್ಯತೀತ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ||೧೫೯||

ಗಂಭೀರಾ ಗಗನಾಂತಸ್ಥಾ ಗರ್ವಿತ್ಯಾ ಗಾನಲೋಲುಪಾ | ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾ ಕಾಷ್ಠಾಕಾಂತಾ ಕಾಂತಾರ್ಧವಿಗ್ರಹಾ ||೧೬೦||

ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಕಾಮಕೇಲಿತರಂಗಿತಾ | ಕನತ್ಕನಕತಾಟಂಕಾ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣೀ ||೧೬೧||

ಅಜಾ ಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಮುಗ್ಧಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನೀ | ಅಂತರ್ಮುಖ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಬಹಿರ್ಮುಖಸುದುರ್ಲಭಾ ||೧೬೨||

ತ್ರಯೀ ತ್ರಿವರ್ಗನಿಲಯಾ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ | ನಿರಾಮಯಾ ನಿರಾಲಂಬಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾ ಸುಧಾಸೃತಿಃ ||೧೬೩||

ಸಂಸಾರಪಂಕನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಾ | ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೀ ಯಜಮಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ||೧೬೪||

ಧರ್ಮಾಧಾರಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನೀ | ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾ ವಿಪ್ರರೂಪಾ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣೀ ||೧೬೫||

ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾ ವಿದ್ರುಮಾಭಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀ | ಅಯೋನಿರ್ಯೋನಿನಿಲಯಾ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕುಲರೂಪಿಣೀ ||೧೬೬||

ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾ ವೀರಾ ನೈಷ್ಮರ್ಮ್ಯಾ ನಾದರೂಪಿಣೀ | ವಿಜ್ಞಾನಕಲನಾ ಕಲ್ಯಾ ವಿದಗ್ಥಾ ಬೈಂದವಾಸನಾ ||೧೬೭||

ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ತತ್ತ್ವಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ | ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಕುಟುಂಬಿನೀ ||೧೬೮||

ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣೀ | ಸ್ವಸ್ಥಾ ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಸಮರ್ಚಿತಾ ||೧೬೯||

ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಚೈತನ್ಯ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ | ಸದೋದಿತಾ ಸದಾತುಷ್ಟಾ ತರುಣಾದಿತ್ಯಪಾಟಲಾ ||೧೭೦||

ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾ ದರಸ್ಮೇರ ಮುಖಾಂಬುಜಾ | ಕೌಲಿನೀ ಕೇವಲಾನರ್ಘ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನೀ ||೧೭೧||

ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾ ಸ್ತುತಿಮತೀ ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತ ವೈಭವಾ | ಮನಸ್ವಿನೀ ಮಾನವತೀ ಮಹೇಶೀ ಮಂಗಲಾಕ್ರುತಿಃ ||೧೭೨||

ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿರಾಗಿಣೀ | ಪ್ರಗಲ್ಬಾ ಪರಮೋದಾರಾ ಪರಾಮೋದಾ ಮನೋಮಯೀ ||೧೭೩||

ವ್ಯೋಮಕೇಶೀ ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಜ್ರಿಣೀ ವಾಮಕೇಶವರೀ | ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಪಂಚಪ್ರೇತಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನೀ ||೧೭೪||

ಪಂಚಮೀ ಪಂಚಭೂತೇಶೀ ಪಂಚಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣೀ | ಶಾಶ್ವತೀ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾ ಶರ್ಮದಾ ಶಂಭುಮೋಹಿನೀ ||೧೭೫||

ಧರಾ ಧರಸುತಾ ಧನ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಣೀ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನೀ | ಲೋಕಾತೀತಾ ಗುಣಾತೀತಾ ಸರ್ವಾತೀತಾ ಶಮಾತ್ಮಿಕಾ ||೧೭೬||

ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾ ಬಾಲಾ ಲೀಲಾವಿನೋದಿನೀ | ಸುಮಂಗಲೀ ಸುಖಕರೀ ಸುವೇಷ್ಯಾಢ್ಯಾ ಸುವಾಸಿನೀ ||೧೭೭||

ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾ ಶೋಭನಾ ಶುದ್ಧಮಾನಸಾ | ಬಿಂದುತರ್ಪಣಸಂತುಷ್ಟಾ ಪೂರ್ವಜಾ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ ||೧೭೮||

ದಶಮುದ್ರಾ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀವಶಂಕರೀ | ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ||೧೭೯||

ಯೋನಿಮುದ್ರಾ ತ್ರಿಖಂಡೇಶೀ ತ್ರಿಗುಣಾಂಬಾ ತ್ರಿಕೋಣಗಾ | ಅನಘಾದ್ಭುತಾಚಾರಿತ್ರಾ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ ||೧೮೦||

ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಜ್ಞಾತಾ ಷಡಧ್ವಾತೀತರೂಪಿಣೀ | ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಿರಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತದೀಪಿಕಾ ||೧೮೧||

ಆಬಾಲಗೋಪವಿದಿತಾ ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾ | ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ||೧೮೨||

ಶ್ರೀಶಿವಾ ಶಿವಶಕ್ತೈಕ್ಯರೂಪಿಣೀ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ | ಏವಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಜಗುಃ ||೧೮೩||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಥನಂ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ ||