ಲಿಂಗಜಂಗಮ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗಜಂಗಮ
ಭಕ್ತಿಯ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬಲ್ಲಿ
ವಿವರವುಂಟು;
¯õ್ಞಕಿಕ
ಅಲೌಕಿಕ
ಸಹಜವೆಂಬ
ಮಾಟತ್ರಯವನರಿದು_
¯õ್ಞಕಿಕಭಕ್ತರಲ್ಲಿ
ಅವರಿಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿರ್ದು
ಭಕ್ತಿಯ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬುದು.
ಅ¯õ್ಞಕಿಕ
ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ
ತಾ
ಕರ್ತನಾಗಿ
ಅವರು
ಭೃತ್ಯರಾಗಿ
ಭಕ್ತಿಯ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬುದು.
ಸಹಜಭಕ್ತರಲ್ಲಿ
ಕರ್ತೃತ್ವ
ಭೃತ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದೆ
ಭಕ್ತಿಯ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬುದು.
ಇಂತಿದು
ಲಿಂಗಜಂಗಮದ
ಜಾಣಿಕೆ
ಕಾಣಿರೆ
!
ಹೀಗಿಲ್ಲದೆ
ಅವರ
ಕಾಡಿ
ಕರಕರಿಸಿ
ಅವರ
ಭಂಡು
ಮಾಡಿ
ತಾ
ಭಂಡನಹ
ಭಂಡನ
ಮುಖವ
ತೋರದಿರು
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ