ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚಾರವ ಮನಸೋಂಕಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚಾರವ
ಮನಸೋಂಕಿ
ಆಚರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯಾಭ್ಯಾಸಿ.

ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರೀ
ಬಲಿದು
ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ನೆನಹು
ನಿಂದು
ಲಿಂಗವ
ಮನ
ನೆಮ್ಮಿ
ಆಚರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಮಾರ್ಗಕ್ರೀ.
ಮಾರ್ಗಕ್ರೀ
ಒಲಿದು
ಮನ
ಲಿಂಗನಿಜವಾಗಿ
ಆಚರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಮೀರೀದಕ್ರೀ.

ಮೀರಿದಕ್ರೀ
ಬಲಿದು
ಸರ್ವಾಚಾರಸಹಿತವಾಗಿ
ಮಹಾಘನವನಾಚರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಮೀರಿದ
ಕ್ರಿಯಾನಿಷ್ಪತ್ತಿ.

ಚತುರ್ವಿಧ
ಸ್ಥಲವನೊಳಕೊಂಡ
ಘನ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ

ಕಾಯವೇ
ಪ್ರಸಾದಕಾಯವಾಗಿತ್ತು.