ಲಿಂಗವಿಚಾರ ಆಚಾರದೊಳಡಗಿ, ಆಚಾರಕ್ರಿಯೆಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗವಿಚಾರ ಆಚಾರದೊಳಡಗಿ
ಆಚಾರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗುರುವಿನೊಳಡಗಿ ಗುರುವೆನ್ನಂಗದೊಳಡಗಿ
ಅಂಗ ಲಿಂಗ ನೈಷೆ*ಯೊಳಡಗಿ
ಲಿಂಗನೈಷೆ*ಯ ಆಚರಣೆಯಾಚಾರವಾವರಿಸಿ
ಆಚಾರದ ನಿಲವ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯಾವರಿಸಿ
ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವಾಂಗವನಾವರಿಸಿ
ಸರ್ವಾಂಗವ ಲಿಂಗನೈಷೆ*ಯಾವರಿಸಿ
ಲಿಂಗನೈಷೆ*ಯ ಸಾವಧಾನವಾವರಿಸಿ
ಸಾವಧಾನ ಸುವಿಚಾರವ ಮಹಾಜ್ಞಾನವಾವರಿಸಿ
ಮಹಾಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಪರಮಾನಂದ ನಿಜನಿಂದು
ನಿಜದೊಳಗೆ ಪರಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ
ಮೊದಲ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು
ನಡುವಣ ಕಟ್ಟೆಯನಾಂತು ನಿಂದು
ನಡುವಣ ಕಟ್ಟೆಯು ಎರಡು ಕಟ್ಟೆಯು ಕೂಡಿ ಬಂದು ಕಟ್ಟೆಯನಾಂತುದು. ಈ ಮೂರು ಕಟ್ಟೆಯನೊಡೆದ ಮಹಾಜಲವೆ ಪರಮಪದವಾದುದು. ಆ ಪದದಲ್ಲಾನೆರಗಿ ಪಾದೋದಕ ಕೊಂಡೆನ್ನ ನಾನರಿಯದೆ ಹೋದೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.