ಲಿಂಗವೆಂದು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಅಂಗದೊಡನೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗವೆಂದು
ಪೂಜಿಸಿದರೆ
ಅಂಗದೊಡನೆ
ಉಳಿಯಿತ್ತು.
ಅಂಗದೊಡನೆ
ಉಳಿದ
ಲಿಂಗವ
ಹಿಂಗಿ(ಹಿಂಗದೆ?)ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
ಹಿಂಗದ
ಪೂಜೆಯನರಿದಡೆ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಾಪ್ಯಾಯನವನರಿಯಬೇಕು.
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಾಪ್ಯಾಯನವನರಿದಡೆ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗನಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗೈಕ್ಯನೆನಿಸುವ.