ಲಿಂಗವ ಹಿಡಿದ ಹಸ್ತವೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗವ
ಹಿಡಿದ
ಹಸ್ತವೆ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಪೀಠ
ಕಾಣಿರೊ.
ಲಿಂಗವ
ಪೂಜಿಸುವ
ಹಸ್ತವೆ
ಶಿವಹಸ್ತ
ಕಾಣಿರೊ.
ಲಿಂಗವ
ಧರಿಸಿಪ್ಪ
ಅಂಗವೆ
ಲಿಂಗದಂಗ
ತಾನೆ
ನೋಡಾ.
ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದವ
ಕೊಂಬ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ
ತಾನೆ
ನೋಡಾ.
ಒಳಹೊರಗೆ
ಲಿಂಗಭರಿತವಾಗಿಪ್ಪ
ಲಿಂಗದೇಹಿ
ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಗೆ
ಕರ್ಮವ
ಕಲ್ಪಿಸಿ
ನುಡಿವ
ಅಬದ್ಧರನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ.
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು
ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಪ್ರಭುವೇ.