ಲೊಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾದೆಯು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹಾಡು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾದೆಯು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನನಗೂ ಆಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿಯು ನೀಡಿದ ಕಣ್ಣು