ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್:ತಿಂಗಳ ಕರಡು ಪರಿಶೀಲನೆ/ತಿದ್ದುವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೃತಿಗಳು/validation works

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್:ತಿಂಗಳ ಕರಡು ಪರಿಶೀಲನೆ/ತಿದ್ದುವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೃತಿಗಳು
validation works
Small to medium works needing validation.

This page shows pages that have been validated through communities combined efforts through Proofread of the Month or aligned efforts.

Instructions

As works that are RUNNING are validated (completed)

  1. Change the progress of the Index: page of the work to done (validated)
  2. Move the completed work to the COMPLETED section
  3. Move a QUEUED work into RUNNING

Works requiring validation[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

Completed in November 2014 PoTM[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

Add works requiring validation to the Queue, ## in rotation of Validation