ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆ

Jump to navigation Jump to search

Combined display of all available logs of ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).

ದಾಖಲೆಗಳು
  • ೦೮:೫೯, ೨೮ ಮೇ ೨೦೧೯ ದೇವಾಂಗ ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳು created page Devara Dasimayya (ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯಾತ್ಮ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮೆರೆದು, ಶಿವನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷನನನ್ನು ಪಡೆದ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜವೇ ದನ್ಯ...)
  • ೨೨:೦೬, ೨೭ ಮೇ ೨೦೧೯ ದೇವಾಂಗ ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳು created page ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ (ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯಾತ್ಮ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮೆರೆದು, ಶಿವನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷನನನ್ನು ಪಡೆದ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜವೇ ದನ್ಯ...)
  • ೨೧:೧೮, ೨೭ ಮೇ ೨೦೧೯ ದೇವಾಂಗ ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳು created page ಸದಸ್ಯ:ದೇವಾಂಗ ಲೋಕ (ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯಾತ್ಮ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮೆರೆದು, ಶಿವನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷನನನ್ನು ಪಡೆದ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜವೇ ದನ್ಯ......)
  • ೨೦:೪೧, ೨೭ ಮೇ ೨೦೧೯ ದೇವಾಂಗ ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಬಳಕೆದಾರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು