ವಿಶ್ವಾಸನೋಟ ಜಾರುವನಯ್ಯಾ ಜಾರಿದಡೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ವಿಶ್ವಾಸನೋಟ
ಜಾರಿದಡೆ
ಜಾರುವನಯ್ಯಾ
ಶ್ರೀಗುರುವು.
ವಿಶ್ವಾಸನೋಟ
ಜಾರಿದಡೆ
ಜಾರುವನಯ್ಯಾ
ಶಿವಲಿಂಗವು.
ವಿಶ್ವಾಸನೋಟ
ಜಾರಿದಡೆ
ಜಾರುವನಯ್ಯಾ
ಪರಮಜಂಗಮವು.
ವಿಶ್ವಾಸನೋಟ
ಜಾರಿದಡೆ
ಜಾರುವವಯ್ಯಾ
ಪಾದೋದಕ
ಪ್ರಸಾದಂಗಳು.
ಇಂತೀ
ಪಂಚವಿಧವು
ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು
ನಂಬಿದ
ಭಕ್ತರ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ಹೆರೆಹಿಂಗದೆ
ನಿರಂತರ
ನೆಲೆಸಿರ್ಪನು
ನಮ್ಮ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರನು.