ವೇದಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ವೇದಂಗಳು
ನಿಮ್ಮ
ಭೇದಿಸಲರಿಯವು
ನೋಡಾ
!
ಆಗಮಂಗಳು
ನಿಮ್ಮ
ಹೊಗಳಲರಿಯವು
ನೋಡಾ
!
ಶ್ರುತಿತತಿಗಳು
ನಿಮ್ಮ
ಸ್ತುತಿಸಲರಿಯವು
ನೋಡಾ
!
ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳು
ನಿಮ್ಮ
ಸಾದ್ಥಿಸಲರಿಯವು
ನೋಡಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.