ವ್ರತಗೇಡಿ ವ್ರತಗೇಡಿ ಎಂಬವ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ವ್ರತಗೇಡಿ ವ್ರತಗೇಡಿ ಎಂಬವ
ತಾನೆ ವ್ರತಗೇಡಿ. ವ್ರತ ಕೆಡಲಿಕೇನು ಹಾಲಂಬಿಲವೆ? ವ್ರತ ಕೆಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಘಟ ಉಳಿಯಬಲ್ಲುದೆ ? ಕಾಯದೊಳಗೆ ಜೀವವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.