ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥನಾಥಂ ಸದಾನಂದಭಾಜಾಂ |
ಭವದ್ಭವ್ಯ ಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೇಡೆ || ೧ ||

ಗಳೆ ರುಂಡಮಾಲಂ ತನೌ ಸರ್ಪಜಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾಧಿಪಾಲಂ |
ಜಟಾಜೂಟಗಂಗೊತ್ತರಂಗೈರ್ವಿಶಿಷ್ಯಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೇಡೆ || ೨ ||

ಮುದಾಮಾಕರಂ ಮಂಡನಂ ಮಂಡಯಂತಂ ಮಹಾಮಂಡಲಂ ಭಸ್ಮಭೂಷಾಧರಂ ತಂ |
ಅನಾದಿಂಹ್ಯಪಾರಂ ಮಹಾಮೊಹಮಾರಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೇಡೆ || ೩ ||

ವಟಾಧೊನಿವಾಸಂ ಮಹಾಟ್ಟಾಟ್ಟಾಹಾಸಂ ಮಹಾಪಾಪನಾಶಂ ಸದಾ ಸುಪ್ರಕಾಶಂ |
ಗಿರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಸುರೇಶಂ ಮಹೇಶಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೇಡೆ || ೪ ||

ಗಿರೀಂದ್ರಾತ್ಮಜಾ ಸಂಗೃಹೀತಾರ್ಥದೇಹಂ ಗಿರೌಸಂಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವದಾ ಸನ್ನಗೆಹಂ |
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಭಹ್ಮಾದಿಭಿರ್ವಂದ್ಯಮಾನಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನ ಮೇಡೆ || ೫ ||

ಕಪಾಲಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ದಧಾನಂ ಪದಾಂಭೊಜನಮ್ರಾಯ ಕಾಮಂ ದದಾನಂ |
ಬಲೀವರ್ಧಯಾನಾಂ ಸುರಾಣಾಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನ ಮೇಡೆ || ೬ ||

ಶರಚ್ಚಂದ್ರಗಾತ್ರಂ ಗಣಾನಂದಪಾತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಧನೆಶಸ್ಯಮಿತ್ರಂ |
ಅಪರ್ಣಾಕಲತ್ರಂ ಸದಾ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನ ಮೇಡೆ || ೭ ||

ಹರಂ ಸರ್ಪಹಾರಂ ಚಿತಾಭೂವಿಹಾರಂ ಭವಂ ವೇದಸಾರಂ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ |
ಸ್ಮಶಾನೆ ವಸಂತಂ ಮನೊಜಂ ದಹಂತಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನ ಮೇಡೆ || ೮ ||

ಸ್ವಯಂ ಯಃ ಪ್ರಭಾತೆ ನರಶ್ಶೂಲಪಾಣೇಃ ಪಠೆತ್ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ತ್ವಿಹಪ್ರಾಪ್ಯರತ್ನಂ |
ಸಪುತ್ರಂ ಸುಧಾನ್ಯಂ ಸಪುತ್ರಂ ಸಮಿತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರೈಃ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಮೊಕ್ಷಂ ಪಯಾತಿ || ಫಲಶೃತಿ ||