ಶಿಶು ಪ್ರಾಸಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಶಿಶು ಪ್ರಾಸಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  • ೧.ಗಣೇಶ ಬಂದ ಕಾಯಿ ಕಡುಬು ತಿಂದ

ಚಿಕ್ಕೇರೆಲಿ ಬಿದ್ದ, ದೊಡ್ಕೆರೆಲಿ ಎದ್ದ

  • ೨.ಸಿದ್ದ ಗೊದ್ದ ಬಾವಿಲಿ ಬಿದ್ದ

ಎತ್ತಕೊದ್ರೆ ಕಚ್ಚಕ್ಕ ಬಂದ
ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ
ಗೊಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಗೊಳಕ್ಕನೆ ನುಂಕೊಂಡ

  • ೩.ಹುಯ್ಯೋ ಹುಯ್ಯೋ ಮಳೆರಾಯ

ಹೂವಿನ ತೋಟಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ
ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಮಳೆರಾಯ
ಬಾಳೇತೋಟಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ

  • ೪.ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾವ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಾವ

ಚಂದಮಾಮ ಓಡಿ ಬಾ
ಚಂದದಿಂದ ಹಾಡು ಬಾ
ಸಕ್ಕರೆ ಕಡ್ಡಿ ತರ್ತೀನಿ
ನೀಂಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಿನಿ
ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೇಲ್ಲ ತಿಂತಿನಿ

  • ೫.ರತ್ತೋ ರತ್ತೋ ರಾಯನ ಮಗಳೆ

ಬಿತ್ತೋ ಬಿತ್ತೋ ಭೀಮನ ಮಗಳೆ
ಹದಿನಾರಮ್ಮೆ ಕಾಯಿಸಲಾರೆ ಕರೆಯಲಾರೆ
ಕುಕ್ಕನೆ ಕುತ್ಕೋ ಕೂರೆ ಬಸ್ವಿ

  • ೬.ಅಚ್ಚಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲದಚ್ಚು

ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು
ಸಂಪಂಗಿ ಮರದಲಿ ಗುಂಪು ನೋಡು
ಯಾವ ಗಂಪು ?
ಕಾಗೆ ಗುಂಪು
ಯಾವ ಕಾಗೆ ?
ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆ
ಯಾವ ಕಪ್ಪು ?
ಮಡಕೆ ಕಪ್ಪು
ಯಾವ ಮಡಕೆ ?
ಅನ್ನದ ಮಡಕೆ
ಯಾವ ಅನ್ನ ?
ಭತ್ತದ ಅನ್ನ
ಯಾವ ಭತ್ತ ?
ಹೊಲದ ಭತ್ತ
ಯಾವ ಹೊಲ ?
ರೈತನ ಹೊಲ
ಯಾವ ರೈತ ?
ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತ

  • ೭.ಕಪ್ಪೆ ಕರಕರ ತುಪ್ಪ ಜನಿಜನಿ

ಮಾವಿನ ವಾಟೆ ಮರದಲಿ ತೊಗಟೆ
ಹದ್ದಿ ನ್ ಕೈಲಿ ಸುದ್ದಿ ತರ್ಸೀ
ಕಾಗೆ ಕೈಲಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಸೀ
ಗೂಗೆ ಕೈಲಿ ಗುಂಬ ತರ್ಸೀ
ಸೊಳ್ಳೆ ಕೈಲಿ ಸೋಬಾನ ಹೇಳ್ಸೀ
ನಳ್ಳಿ ಕೈಲಿ ನಗಾರಿ ಹೊಡ್ಸೀ
ಸಣ್ಣೀ ಮದ್ವೆ ಶನ್ ವಾರ
ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಭಾನ್ ವಾರ

  • ೮.ಕಾಗೆ ಕಾಗೆ ಕೌವ್ವ

ಯಾರ್ಬತ್ತನವ್ವ ?
ಮಾವ ಬರ್ತಾನವ್ವ
ಮಾವನ್ಗೇನೂಟ ?
ಮಾವಿನ ಕಾಯ್ನೂಟ
ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ
ಆರು ಮುದ್ದೆ ಉಣ್ತಾನೆ
ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಲ್ ಮಡಗಿವ್ನಿ
ಊಟ ಉಣ್ಣೋ ಬಾವಾಜಿ
ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಪೆ ಹಾಸಿವ್ನಿ
ಉಂಡ್ಕಂಡ್ ಬಿದ್ಕೋ ಬಾವಾಜಿ

  • ೯.ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಸುಶೀಲಕ್ಕ

ನಿನ್ ಗಂಡ ಎಲ್ಗೋದ ?
ಮಣ್ ತರಕ್ಕೆ
ಮಣ್ ಯಾತಿಕ್ಕಾ?
ಮಡಕೆ ಮಾಡೋಕೆ
ಮಡಕೆ ಯಾತಕ್ಕಾ?
ದುಡ್ಡು ತುಂಬೋಕೆ
ದುಡ್ಡು ಯಾತಕ್ಕಾ?
ಹಸು ತರಕ್ಕೆ
ಹಸು ಯಾತಕ್ಕಾ?
ಹಾಲು ಕರೆಯೋಕೆ
ತೊಪ್ಪೆ ಇಕ್ಸೋಕೆ
ತೊಪ್ಪೆ ಯಾತಕ್ಕಾ?
ಮನೆ ತಾರ್ಸೋಕೆ
ಮನೆ ಯಾತಕ್ಕಾ ?
ಮಕ್ಳು ಮರಿ ಮಾಡಾಕೆ

  • ೧೦.ಸೊಂಟ ನೋಡು ಸೊಂಟ ನೋಡು ಯಜಮಾನ

ಸೊಂಟಕ್ಕೊಂದು ಡಾಬಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ
ಊರ ಮುಂದೆ ಮಾನ ಕಳ್ದರೆ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗು
ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾನ ಕಳ್ದರೆ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗು!
ಕೈ ನೋಡು ಕೈ ನೋಡು ಯಜಮಾನ
ಕೈಗೊಂದು ಬಳೆಯಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ
ಊರ ಮುಂದೆ ಮಾನ ಕಳ್ದರೆ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗು
ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾನ ಕಳ್ದರೆ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗು!
ಕಾಲ್ನೋಡು ಕಾಲ್ನೋಡು ಯಜಮಾನ
ಕಾಲ್ಗೋಂದು ಚೈನಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ
ಊರ ಮುಂದೆ ಮಾನ ಕಳ್ದರೆ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗು
ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾನ ಕಳ್ದರೆ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗು!
ಕಿವಿ ನೋಡು ಕಿವಿ ನೋಡು ಯಜಮಾನ
ಕಿವಿಗೊಂದು ವಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಯಜಮಾನ
ಊರ ಮುಂದೆ ಮಾನ ಕಳ್ದರೆ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗು
ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾನ ಕಳ್ದರೆ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗು!
ಕತ್ನೋಡು ಕತ್ನೋಡು ಯಜಮಾನ
ಕತ್ಕೊಂದು ತಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಜಮಾನ
ಊರ ಮುಂದೆ ಮಾನ ಕಳ್ದರೆ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗು
ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾನ ಕಳ್ದರೆ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗು!
ಮೈನೋಡು ಮೈನೋಡು ಯಜಮಾನ
ಮೈಗೊಂದು ಸೀರೆಯಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ
ಊರ ಮುಂದೆ ಮಾನ ಕಳ್ದರೆ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗು
ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾನ ಕಳ್ದರೆ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗು!