ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಎನಗೆ ಕಾಯವು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಎನಗೆ ಕಾಯವು
ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಎನಗೆ ಪ್ರಾಣವು
ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಎನಗೆ ಇಹವು
ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಎನಗೆ ಪರವು
ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಎನಗೆ ಗತಿಯು
ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಎನಗೆ ಮತಿಯು
ಶ್ರೀಗುರುಪಾದವೆ ಎನಗೆ ಘನತರ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವು. ಗುಹೇಶ್ವರ ಗುಹೇಶ್ವರಾ
ನಿಮ್ಮಾಣೆ ಇದು ಸತ್ಯ.