ಷೋಡಶೋಪಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮುಟ್ಟಲರಿಯದವರ ಕಂಡರೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಷೋಡಶೋಪಚಾರವಿಲ್ಲದೆ
ಮುಟ್ಟಲರಿಯದವರ
ಕಂಡರೆ
ಅವರನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ
?
ಆವ
ಭಾವದಲ್ಲಿ
ಆವ
ಮುಖದಲ್ಲಿ
ಆವ
ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ
ಆವರನಯ್ಯಯೆಂಬೆನು
?
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಸಮ್ಯಕ್ಕಾದ
ಸತ್ಯಶರಣರ
ಅವರನಯ್ಯಯೆಂಬೆನು
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.