ಸತ್ಯವೇದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಆದಿಕಾಂಡ | ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ | ಯಾಜಕಕಾಂಡ | ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ | ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ | ಯೆಹೋಷುವ | ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು | ರೂತಳು | ೧ ಸಮುವೇಲ | ೨ ಸಮುವೇಲ | ೧ ಅರಸುಗಳು | ೨ ಅರಸುಗಳು | ೧ ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ | ೨ ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ | ಎಜ್ರನು | ನೆಹೆಮೀಯನು | ಎಸ್ತೇರಳು | ಯೋಬನು | ಕೀರ್ತನೆಗಳು | ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು | ಪ್ರಸಂಗಿ | ಪರಮಗೀತ | ಯೇಶಾಯ | ಯೆರೆಮೀಯ | ಪ್ರಲಾಪಗಳು | ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ | ದಾನಿಯೇಲ | ಹೋಶೆಯ | ಯೋವೇಲ | ಆಮೋಸ | ಓಬದ್ಯ | ಯೋನ | ಮೀಕ | ನಹೂಮ | ಹಬಕ್ಕೂಕ | ಚೆಫನ್ಯ | ಹಗ್ಗಾಯ | ಜೆಕರ್ಯ | ಮಲಾಕಿಯ

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮತ್ತಾಯನು | ಮಾರ್ಕನು | ಲೂಕನು | ಯೋಹಾನನು | ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು | ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ | ೧ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ | ೨ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ | ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ | ಎಫೇಸದವರಿಗೆ | ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ | ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ | ೧ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ | ೨ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ | ೧ ತಿಮೋಥೆಯನಿಗೆ | ೨ ತಿಮೋಥೆಯನಿಗೆ | ತೀತನಿಗೆ | ಫಿಲಮೋನನಿಗೆ | ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ | ಯಾಕೋಬನು | ೧ ಪೇತ್ರನು | ೨ ಪೇತ್ರನು | ೧ ಯೋಹಾನನು | ೨ ಯೋಹಾನನು | ೩ ಯೋಹಾನನು | ಯೂದನು | ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

"https://kn.wikisource.org/w/index.php?title=ಸತ್ಯವೇದ&oldid=3561" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ