ಸರ್ವಶೂನ್ಯ ಆದಿ ಅನಾದಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸರ್ವಶೂನ್ಯ
ಆದಿ
ಅನಾದಿ
ಭಕ್ತಸ್ಥಲ.
ನಾದ
ಬಿಂದು
ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ.
ಕಳೆ
ಬೆಳಗು
ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ.
ಅರಿವು
ನಿರವಯವು
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲ.
ಜ್ಞಾನ
ಸುಜ್ಞಾನ
ಶರಣಸ್ಥಲ.
ಭಾವವಿಲ್ಲದ
ಬಯಲು
ಬಯಲಿಲ್ಲದ
ಭಾವ
ಆಗಮ್ಯದ
ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ_
ಇಂತೀ
ಷಡುಸ್ಥಲದ
ಕೊರಡ
ಮೆಟ್ಟಿ
ನಿಂದಂಗೆ
ಹೆಸರಿಲ್ಲ
ಕುರುಹಿಲ್ಲ
ತನಗೆ
ತಾನಿಲ್ಲ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.