ಸವಿಕಲ್ಪ ಸತ್ತಿತ್ತು, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪವೆಂಬ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸವಿಕಲ್ಪ ಸತ್ತಿತ್ತು
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪವೆಂಬ ಗರ್ವವಳಿದು
ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಮಹಾಘನದೊಳಡಗಿತ್ತಾಗಿ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಸಾಧಕನಿಲ್ಲ; ಪೂಜ್ಯನಿಲ್ಲ
ಪೂಜಕನಿಲ್ಲ; ದೇವನಿಲ್ಲ
ಭಕ್ತನಿಲ್ಲ. ಇವೇನುಯೇನೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ನಾಮನಲ್ಲ
ನಿರ್ನಾಮನಲ್ಲ; ಸೀಮನಲ್ಲ
ನಿಸ್ಸೀಮನಲ್ಲ; ಇವೇನುಯೇನೂ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ವಶೂನ್ಯನಿರಾಲಂಬವು
ನಿರ್ವಯಲು ನಿರಾಕಾರ ಪರವಸ್ತುವು
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.