ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ/ಅವರೋಹಣ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು

ಶ್ರೀರಮಣ ನಿಜಭಕ್ತರೆನಿಸುವ ವಾರಿಜಾಸನ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಜರ

ತಾರತಮ್ಯವ ಪೇಳ್ವೆ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲಿ ಗುರುಬಲದಿ//


ಕೇಶವಗೆ ನಾರಾಯಣಗೆ ಕಮಲಾಸನ ಸಮೀರರಿಗೆ ವಾಣಿಗೆ

ವೀಶ ಫಣಿಪ ಮಹೇಶರಿಗೆ ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರ ಪದಕೆ

ಶೇಷ ರುದ್ರರ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಸುವಾಸದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನರಿಗೆ

ಸಂತೋಷದಲಿ ವಂದಿಸುವೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲೆಂದು//1//


ಪ್ರಾಣದೇವಗೆ ನಮಿಪೆ ಕಾಮನ ಸೂನು ಮನು ಗುರು ದಕ್ಷ ಶಚಿ ರತಿ ಮಾನಿನಿಯರಿಗೆ

ಪ್ರವಹ ದೇವಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸೋಮ ಯಮ ಮಾನವಿಗೆ ವರುಣನಿಗೆ

ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ನಪಿಸುವೆ

ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವ ತಿಳಿಸಲಿ ಎನಗೆಂದು//2//


ಅನಳ ಭೃಗು ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಯರಿಗೆ ಕನಕ ಗರ್ಭಜ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಣೆಯೆನಿಪ

ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಗಾಧಿ ಸಂಭವಗೆ

ದನುಜ ನಿರ್ಋತಿ ತಾರ ಪ್ರಾವಹಿ ವನಜ ಮಿತ್ರಗೆ ಅಶ್ವಿನೀ ಗಣಪಾ

ಧನಪ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆನು ಅನವರತ//3//


ಉಕ್ತ ದೇವರ್ಕಳನು ಉಳಿದೆಂಭತ್ತೈದು ಜನರುಗಳು ಮನುಗಳು

ಚಿಥ್ಯ ಚಾವನ ಯಮಳರಿಗೆ ಕರ್ಮಜರು ಎನಿಸುತಿಪ್ಪ

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಪ್ರಮುಖ ಶತಸ್ಥರಿಗೆ ಪರ್ಜನ್ಯ ಗಂಗ

ಆದಿತ್ಯ ಯಮ ಸೋಮ ಅನಿರುದ್ಧರ ಪತ್ನಿಯರ ಪದಕೆ//4//


ಹುತವಹನ ಅರ್ಧಾಂಗಿನಿಗೆ ಚಂದ್ರಮ ಸುತ ಬುಧಗೆ ನಾಮಾತ್ಮಿಕ ಉಷಾ ಸತಿಗೆ

ಛಾಯಾತ್ಮಜ ಶನೈಶ್ಚರಗೆ ಅನಮಿಪೆ ಸತತ

ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಲಿ ಬಿಡದೆ ಜೀವ ಪ್ರತತಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ

ಅಧಿಪತಿಯು ಎನಿಪ ಪುಷ್ಕರನ ಪಾದಾಂಬುಜಗಳಿಗೆ ನಮಿಪೆ//5//


ಆ ನಮಿಪೆ ಅಜಾನಜರಿಗೆ ಸುಕೃಶಾನು ಸುತರಿಗೆ ಗೋವ್ರಜದೊಳಿಹ

ಮಾನಿನಿಯರಿಗೆ ಚಿರಪಿತರು ಶತನೂನ ಶತಕೋಟಿ ಮೌನಿ ಜನರಿಗೆ

ದೇವಮಾನವ ಗಾನ ಪ್ರೌಢರಿಗೆ ಅವನಿಪರಿಗೆ

ರಮಾ ನಿವಾಸನ ದಾಸವರ್ಗಕೆ ನಮಿಪೆನು ಅನವರತ//6//


ಅನುಕ್ರಮಣಿಕ ತಾರತಮ್ಯವ ಅನುದಿನದಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ನೆನೆವರಿಗೆ

ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಾದಿಗಳು ಫಲಿಸುವವು

ವನಜ ಸಂಭವ ಮುಖ್ಯರು ಅವಯವರು ಎನಿಸುವ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ

ವಿನಯದಿಂದಲಿ ನಮಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತಿರು ಮರೆಯದಲೆ//7//