ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ/ಆರೋಹಣಾ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು

ಭಕ್ತರೆನಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷರ ಉಕ್ತಿ ಲಾಲಿಸಿ ಪೇಳ್ದ

ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಜೀವರ ತಾರತಮ್ಯವ ಮುನಿಪ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ//


ಸ್ಥಾವರರ ನೋಡಲ್ಕೆ ತೃಣ ಕ್ರಿಮಿ ಜೀವರೋತ್ತಮ

ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದಲಿ ಆವಿ ಗೋ ಗಜ ವ್ಯಾಘ್ರಗಳಿಂದ ಶೂದ್ರಾದಿ ಮೂವರು ಉತ್ತಮ

ಕರ್ಮಿಕರ ಭೂ ದೇವರು ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮಿ ನೋಡಲು ಕೋವಿದ ಉತ್ತಮ

ಕವಿಗಳಿಂದಲಿ ಕ್ಷಿತಿಪರು ಉತ್ತಮರು//1//


ಧರಣಿಪರ ನೋಡಲ್ಕೆ ನರ ಗಂಧರ್ವರು ಉತ್ತಮ

ದೇವ ಗಂಧರ್ವರ ಗುಣೋತ್ತಮರು ಇವರಿಗಿಂತ ಶತೋನಶತಕೋಟಿ ಪರಮ ಋಷಿಗಳು

ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಮಾನರು ಇವರಿಗಿಂತಲಿ

ಚಿರಪಿತೃಗಳು ಉತ್ತಮರು ಚಿರನಾಮಕ ಪಿತೃಗಳಿಂದ//2//


ಎರಡೈದು ಎಂಭತ್ತು ಋಷಿ ತುಂಬರ ಶತ ಊರ್ವಶಿ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು

ಶತಾಜನಜರು ಉತ್ತರ ಚಿರ ಪಿತೃಗಳಿಂದ

ಅವರರು ಊರ್ವಶಿಗಿಂತ ವೈಶ್ವಾನರನ ಸುತರು ಈರೆಂಟು ಸಾವಿರ

ಹರದಿಯರೊಳು ಉತ್ತಮ ಕಶೇರು ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಜನ//3//


ಸರಿಯೆನಿಪರು ವ್ರಜೌಕಸ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸುರಾಸ್ಯಾತ್ಮಜರಿಗಿಂ ಪುಷ್ಕರನು

ಕರ್ಮಪ ಪುಷ್ಕರನಿಗೆ ಶನೈಶ್ಚರ ಉತ್ತಮನು

ತರಣಿಜನಿಗೆ ಉತ್ತಮಳು ಉಷ ಅಶ್ವಿನಿ ಸುರಾಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜಲಪ ಬುಧ

ಶರಧಿಜಾತ್ಮಜಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಹ ದೇವಿಯೆನಿಸುವಳು//4//


ಅನಳ ಭಾರ್ಯಳಿಗಿಂತ ಅನಾಖ್ಯಾತ ಅನಿಮಿಷ ಉತ್ತಮರು

ಇವರಿಗಿಂತಲಿ ಘನಪ ಪರ್ಜನ್ಯ ಅನಿರುದ್ಧನ ಸ್ತ್ರೀ ಉಷಾದೇವಿ

ದ್ಯುನದಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಾಮಲಾ ರೋಹಿಣಿಗಳು ಆರ್ವರು ಸಮಾನ

ಅನಾಖ್ಯಾತ ಅನಿಮಿಷ ಉತ್ತಮರು ಇವರಿಗಿಂತಲಿ ನೂರು ಕರ್ಮಜರು//5//


ಪೃಥು ನಹುಷ ಶಶಿಬಿಂದು ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನೃಪರು

ಭಾಗೀರಥಿಯ ನೋಡಲ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಬಲ್ಯಾದಿ ಇಂದ್ರ ಸಪ್ತಕರು

ಪಿತೃಗಳು ಏಳು ಎಂಟಧಿಕ ಅಪ್ಸರ ಸತಿಯರು ಈರೈದೊಂದು ಮನಸುಗಳು

ದಿತಿಜ ಗುರು ಚಾವನ ಉಚಿತ್ಥ್ಯರು ಕರ್ಮಜರು ಸಮಾರು//6//


ಧನಪ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಗಣಪಾ ಅಶ್ವಿನಿಗಳು ಎಂಭತ್ತೈದು ಶೇಷರಿಗೆ

ಎಣೆಯೆನಿಸುವರು ಮಿತ್ರ ತಾರಾ ನಿರ್ಋತಿ ಪ್ರಾವಹಿ ಗುಣಗಳಿಂದ

ಐದಧಿಕ ಎಂಭತ್ತು ಎನಿಪ ಶೇಷರಿಗೆ ಉತ್ತಮರು

ಸನ್ಮುನಿ ಮರೀಚಿ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಪುಲಹಾ ಕ್ರತು ವಸಿಷ್ಠ ಮುಖ//7//


ಅತ್ರಿ ಅಂಗಿರರು ಏಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುತ್ರರು ಇವರಿಗೆ ಸಮರು

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವೈವಸ್ವತನು ಈಶ ಆವೇಶ ಬಲದಿಂದ

ಮಿತ್ರಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಸ್ವಾಹಾ ಭರ್ತೃ ಭೃಗುವು ಪ್ರಸೂತಿ

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದವರಿಗಿಂತಲಿ ಮೂವರು ಉತ್ತಮರು//8//


ನಾರದ ಉತ್ತಮನು ಅಗ್ನಿಗಿಂತಲಿ ವಾರಿನಿಧಿ ಪಾದ ಉತ್ತಮನು

ಯಮ ತಾರಕ ಈಶ ದಿವಾಕರರು ಶತರೂಪರೋತ್ತಮರು

ವಾರಿಜಾಪ್ತನಿಗಿಂತ ಪ್ರವಹಾ ಮಾರುತೋತ್ತಮ

ಪ್ರವಹಗಿಂತಲಿ ಮಾರಪುತ್ರ ಅನಿರುದ್ಧ ಗುರುಮನುದಕ್ಷ ಶಚಿ ರತಿಯು//9//


ಆರು ಜನರುಗಳಿಂದಲಿ ಅಹಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ತಮ

ಅಖಿಳ ಶರೀರಮಾಣಿ ಪ್ರಾಣಗಿಂತಲಿ ಕಾಮ

ಇಂದ್ರರಿಗೆ ಗೌರಿ ವಾರುಣಿ ಖಗಪ ರಾಣಿಗೆ ಶೌರಿ ಮಹಿಷಿಯರೊಳಗೆ

ಜಾಂಬವತೀ ರಮಾಯುತಳು ಆದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಲು ಎನಿಸುವಳು//10//


ಹರ ಫಣಿಪ ವಿಹಗ ಇಂದ್ರ ಮೂವರು ಹರಿ ಮಡದಿಯರಿಗುತ್ತಮ

ಸೌಪರಣಿ ಪತಿಗುತ್ತಮರು ಭಾರತಿ ವಾಣಿ ಈರ್ವರಿಗೆ

ಮರುತ ಬ್ರಹ್ಮರು ಉತ್ತಮರು ಇಂದಿರೆಯು ಪರಮ ಉತ್ತಮಳು

ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸುವರು ಇಲ್ಲವು ಎಂದಿಗು ದೇಶ ಕಾಲದೊಳು//11//


ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನ ಮಹಿಳೆ ಲಕುಮಿ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗೆ ಏನೆಂಬೆ

ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶ ಅಮರೇಂದ್ರರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗೈಸಿ

ಅವರವರ ಧಾಮಗಳ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವಳು ಅಜರಾಮರಣಳಾಗಿದ್ದು

ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಮ ಗುರುವೆಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಳ್ಪಳು ಅಚ್ಯುತನ//12//


ಈಸು ಮಹಿಮೆಗಳುಳ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರೇಶನ ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣದೊಳು

ಲೇಶ ಲೇಶಕೆ ಸರಿಯೆನಿಸುವಳು ಅವಾವ ಕಾಲದಲಿ

ದೇಶ ಕಾಲಾತೀತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕೇಶವನ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳವೆ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು

ಇವನ ಮಹಿಮೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಎಣೆಯುಂಟೆ//13//


ಒಂದು ರೂಪದೊಳು ಒಂದು ಅವಯವದೊಳು ಒಂದು ರೋಮದೊಳು

ಒಂದು ದೇಶದಿ ಪೊಂದಿಕೊಂಡಿಹರು ಅಜಭವಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಗಣ

ಸಿಂಧು ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪ ಮೇರು ಸುಮಂದರಾದಿ ಆದ್ರಿಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಂದರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಪರಾಲಯಗಳೆಲ್ಲ//14//


ಸರ್ವ ದೇವೋತ್ತಮನು ಸರ್ವಗ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವದ

ಸರ್ವ ತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವಾಧಾರ ಸರ್ವಾತ್ಮ

ಸರ್ವತೋಮುಖ ಸರ್ವನಾಮಕ ಸರ್ವಜನ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಶಾಶ್ವತ

ಸರ್ವ ಕಾಮದ ಸರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿಗ ಸರ್ವಜಿತ್ಸರ್ವ//15//


ತಾರತಮ್ಯ ಆರೋಹಣವ ಬರೆದು ಆರು ಪಠಿಸುವರೋ ಅವರ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಸಿಂಹ ಸಮಸ್ತ ದೇವ ಗಣ ಅಂತರಾತ್ಮಕನು

ಪೂರೈಸುವ ಮನೋರಥಂಗಳ ಕಾರುಣಿಕ ಕೈವಲ್ಯ ದಾಯಕ

ದೂರಗೈಪ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತವ ವೀತ ಶೋಕ ಸುಖ//16//


ಪ್ರಣತ ಕಾಮದನ ಅಂಘ್ರಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಉಳ್ಳವಗೆ

ನಿಚ್ಚಣಿಕೆಯೆನಿಪುದು ಜಡ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತರತಮವು

ಮನವಚನದಿಂ ಸ್ಮರಿಸುವರ ಭವವನಧಿ ಶೋಷಿಸಿ ಪೋಗುವುದು

ಕಾರಣವು ಎನಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿ ಸಂಪದಕೆ//17//


ಅನಳನೊಳು ಹೋಮಿಸುವ ಹರಿಚಂದನವೆ ಮೊದಲಾದ ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯು

ಪ್ರತ್ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೋರ್ಪುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ

ದನುಜ ಮಾನವ ದಿವಿಜರ ಅವರವರ ಅನುಚಿತೋಚಿತ ಕರ್ಮ

ವೃಜಿನ ಅರ್ದನನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಳ್ಪ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ವಿಖ್ಯಾತ//18//


ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಭಾಗ್ಯ ಪುರುಷ ವಿವಿಕ್ತ ವಿಶ್ವಾಧಾರ

ಸರ್ವೋದೃಕ್ತ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟ ದುರ್ಗಮ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯ ಸ್ವಹಿ

ಶಕ್ತ ಶಾಶ್ವಿತ ಸಕಲ ವೇದೈಕ ಉಕ್ತ ಮಾನದ ಮಾನ್ಯ ಮಾಧವ

ಸೂಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು//19//