ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
೧ - ಮಂಗಳಾಚರಣ ಸಂಧಿ

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ | ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಪೇಳುವೆ | ಪರಮಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು ||

ಶ್ರೀರಮಣಿಕರಕಮಲಪೂಜಿತ | ಚಾರುಚರಣಸರೋಜ ಬ್ರಹ್ಮಸ | ಮೀರವಾಣಿ ಫಣೀಂದ್ರ ವೀಂದ್ರ ಭವೇಂದ್ರ ಮುಖವಿನುತ || ನೀರಜಭವಾಂಡೋದಯಸ್ಥಿತಿ | ಕಾರಣನೆ ಕೈವಲ್ಯದಾಯಕ | ನಾರಸಿಂಹನೆ ನಮಿಪೆ ಕರುಣಿಪುದೆಮಗೆ ಮಂಗಳವಾ || ೧ ||

ಜಗದುದರನತಿ ವಿಮಲಗುಣರೂ | ಪಗಳನಾಲೋಚನದಿ ಭಾರತ | ನಿಗಮತತಿಗಳತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಗಳ || ಬಗೆಬಗೆಯ ನೂತನವ ಕಾಣುತ | ಮಿಗೆ ಹರುಷದಿಂ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗುವ | ತ್ರಿಗುಣಮಾನಿ ಮಹಾಲಕುಮಿ ಸಂತೈಸಲನುದಿನವು || ೨ ||

ನಿರುಪಮಾನಂದಾತ್ಮಭವ ನಿ | ರ್ಜರಸಭಾಸಂಸೇವ್ಯ ಋಜುಗಣ | ದರಸೆ ಸತ್ತ್ವ ಪ್ರಚುರ ವಾಣೀಮುಖಸರೋಜೇನ || ಗರುಡಶೇಷಶಶಾಂಕದಳಶೇ | ಖರರ ಜನಕ ಜಗದ್ಗುರುವೇ ತ್ವ | ಚ್ಚರಣಗಳಿಗಭಿವಂದಿಸುವೆ ಪಾಲಿಪುದು ಸನ್ಮತಿಯ || ೩ ||

ಆರು ಮೂರೆರಡೊಂದು ಸಾವಿರ | ಮೂರೆರಡು ಶತಶ್ವಾಸ ಜಪಗಳ | ಮೂರುವಿಧ ಜೀವರೊಳಗಬ್ಜಜಕಲ್ಪಪರಿಯಂತ || ತಾ ರಚಿಸಿ ಸಾತ್ತ್ವರಿಗೆ ಸುಖ ಸಂ | ಸಾರ ಮಿಶ್ರರಿಗಧಮಜನರಿಗ | ಪಾರ ದುಃಖಗಳೀವ ಗುರು ಪವಮಾನ ಸಲಹೆಮ್ಮ || ೪ ||

ಚತುರವದನನ ರಾಣಿ ಅತಿರೋ | ಹಿತ ವಿಮಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಿಗಮ | ಪ್ರತತಿಗಳಿಗಭಿಮಾನಿ ವೀಣಾಪಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ || ನತಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ಜನನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಪತಿಯ ಗುಣಗಳ ತುತಿಪುದಕೆ ಸ | ನ್ಮತಿಯ ಪಾಲಿಸಿ ನೆಲೆಸು ನೀ ಮದ್ವದನ ಸದನದಲಿ || ೫ ||

ಕೃತಿರಮಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಂದನೆ | ಚತುರವಿಶಂತಿ ತತ್ತ್ವಪತಿ ದೇ | ವತೆಗಳಿಗೆ ಗುರುವೆನಿಸುತಿಹ ಮಾರುತನ ನಿಜಪತ್ನಿ || ಸತತ ಹರಿಯಲಿ ಗುರುಗಳಲಿ ಸ | ದ್ರತಿಯ ಪಾಲಿಸಿ ಭಾಗವತ ಭಾ | ರತಪುರಾಣರಹಸ್ಯ ತತ್ತ್ವಗಳರುಪು ಕರುಣದಲಿ || ೬ ||

ವೇದಪೀಠ ವಿರಿಂಛಿ ಭವ ಶ | ಕ್ರಾದಿ ಸುರ ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕ | ಮೋದ ಚಿನ್ಮಯಗಾತ್ರ ಲೋಕಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ || ಛೇದ ಭೇದ ವಿಷಾದ ಕುಟಿಲಾಂ | ತಾದಿ ಮಧ್ಯ ವಿದೂರ ಆದಾ | ನಾದಿ ಕಾರಣ ಬಾದರಾಯಣ ಪಾಹಿ ಸತ್ರಾಣ || ೭ ||

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಣಿಮಂತ ಮೊದಲಾ | ದತಿ ದುರಾತ್ಮರು ಒಂದಧಿಕ ವಿಂ | ಶತಿ ಕುಭಾಷ್ಯವ ರಚಿಸೆ ನಡುಮನೆಯೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ || ಸತಿಯ ಜಠರದೊಳವತರಿಸಿ ಭಾ | ರತಿ ರಮಣ ಮಧ್ವಾಭಿಧಾನದಿ | ಚತುರದಶ ಲೋಕದಲಿ ಮೆರೆದಪ್ರತಿಮಗೊಂದಿಸುವೆ || ೮ ||

ಪಂಛ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಛಕೆ | ಪಂಚರೂಪಾತ್ಮಕನೆ ದೈವಕ | ಪಂಚಮುಖ ಶಕ್ರಾದಿಗಳು ಕಿಂಕರರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ || ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ತ್ವ ತರತಮ | ಪಂಛಿಕೆಗಳನು ಪೇಳ್ದ ಭಾವಿ ವಿ | ರಿಂಛಿಯೆನಿಪಾನಂದತೀರ್ಥರ ನೆನೆವೆನನುದಿನವು || ೯ ||

ವಾಮದೇವ ವಿರಿಂಚಿತನಯ ಉ | ಮಾ ಮನೋಹರ ಉಗ್ರ ಧೂರ್ಜಟಿ | ಸಾಮಜಾಜಿನವಸನ ಭೂಷಣ ಸುಮನಸೋತ್ತಂಸ || ಕಾಮಹರ ಕೈಲಾಸ ಮಂದಿರ | ಸೋಮಸೂರ್ಯಾನಲ ವಿಲೋಚನ | ಕಾಮಿತಪ್ರದ ಕರುಣಿಸೆಮಗೆ ಸದಾ ಸುಮಂಗಳವ || ೧೦ ||

ಕೃತ್ತಿವಾಸನೆ ಹಿಂದೆ ನೀ ನಾ | ಲ್ವತ್ತು ಕಲ್ಪ ಸಮೀರನಲಿ ಶಿ | ಷ್ಯತ್ವ ವಹಿಸ್ಯಖಿಳಾಗಮಾರ್ಥಗಳೋದಿ ಜಲಧಿಯೊಳು || ಹತ್ತು ಕಲ್ಪದಿ ತಪವಗೈದಾ | ದಿತ್ಯರೊಳಗುತ್ತಮನೆನಿಸಿ ಪುರು | ಷೋತ್ತಮನ ಪರಿಯಂಕ ಪದವೈದಿದೆಯೊ ಮಹದೇವ || ೧೧ ||

ಪಾಕಶಾಸನ ಮುಖ್ಯ ಸಕಲ ದಿ |