ಹಾಲ ನೇಮವ ಹಿಡಿದಾತ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಹಾಲ
ನೇಮವ
ಹಿಡಿದಾತ
ಬೆಕ್ಕಾಗಿ
ಹುಟ್ಟುವ.
ಕಡಲೆಯ
ನೇಮವ
ಹಿಡಿದಾತ
ಕುದುರೆಯಾಗಿ
ಹುಟ್ಟುವ.
ಆಗ್ಘವಣಿಯ
ನೇಮವ
ಹಿಡಿದಾತ
ಕಪ್ಪೆಯಾಗಿ
ಹುಟ್ಟುವ.
ಪುಷ್ಪದ
ನೇಮವ
ಹಿಡಿದಾತ
ತುಂಬಿಯಾಗಿ
ಹುಟ್ಟುವ
...
ಇವು
ಷಡುಸ್ಥಲಕ್ಕೆ
ಹೊರಗು.
ನಿಜಭಕ್ತಿ
ಇಲ್ಲದವರ
ಕಂಡಡೆ
ಮೆಚ್ಚನು
ಗುಹೇಶ್ವರನು.