ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಬೆಳಗಿನಿಂದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ಪ
ಮಹಾಲಿಂಗದ
ಬೆಳಗಿನಿಂದ
ನಾಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಆಚಾರಲಿಂಗವ
ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ.
ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿ
ಗುರುಲಿಂಗವ
ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ.
ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಶಿವಲಿಂಗವ
ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ.
ತ್ವಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
ಜಂಗಮಲಿಂಗವ
ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ.
ಭಾವದಲ್ಲಿ
ಮಹಾಲಿಂಗವ
ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ.
ಇಂತೀ
ಷಡ್ವಿಧಲಿಂಗವನು
ಎನ್ನ
ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ
ಕಂಡು
[ಮಹಾಲಿಂ]ಗವಾದೆನು
ಕಾಣಾ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.