ಹೊಸ ಬೆಳಕು - ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಸಾಹಿತ್ಯ : 'ಕುವೆಂಪು

ಸಂಗೀತ : ಎಂ ರಂಗರಾವ್ ರಾಗ: ಗಾಯನ : ಎಸ್ ಜಾನಕಿ', ವಾಣಿ ಜಯರಾಂ


ಆ ಆ ಆ ನ ನ .. ಆ ... ಆ ... ಆ ... ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಓ ಬಾ ಅತಿಥಿ ಆ ... ಆ ... ಆ ... ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಓ... ಬಾ ಅತಿಥಿ ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಓ ಬಾ ಅತಿಥಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಸ ಗಾಳಿಯ ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾ ಅತಿಥಿ ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಓ ಬಾ ಅತಿಥಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಸ ಗಾಳಿಯ ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾ ಅತಿಥಿ

ಆವ ರೂಪದೊಳು ಬಂದರು ಸರಿಯೇ ಆವ ವೇಶದೊಳು ನಿಂದರು ಸರಿಯೇ ಆವ ರೂಪದೊಳು ಬಂದರು ಸರಿಯೇ ಆವ ವೇಶದೊಳು ನಿಂದರು ಸರಿಯೇ ನೇಸರು ದಯದೊಳು ಬಹೆಯ ಬಾ ತಿಂಗಳಂದದಲಿ ಬಹೆಯ ಬಾ.. ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಓ ಬಾ ಅತಿಥಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಸ ಗಾಳಿಯ ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾ ಅತಿಥಿ

ಇನ್ತಾದರು ಬಾ ಅಂತಾದರೂ ಬಾ ಎಂತಾದರು ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಇನ್ತಾದರು ಬಾ ಅಂತಾದರೂ ಬಾ ಎಂತಾದರು ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಬೇಸರವಿದನು ಸರಿಸುವ ಹೊಸ ಬಾಳ ಉಸಿರಾಗಿ ಬಾ ಬಾ ಬಾ .. ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಓ ಬಾ ಅತಿಥಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಸ ಗಾಳಿಯ ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾ ಅತಿಥಿ

ಕಡಲಾಗಿ ಬಾ.. ಬಾನಾಗಿ ಬಾ.. ಗಿರಿಯಾಗಿ ಬಾ.. ಕಾನಾಗಿ ಬಾ.. ಕಡಲಾಗಿ ಬಾನಾಗಿ ಗಿರಿಯಾಗಿ ಕಾನಾಗಿ ತೆರೆದಿದೆ ಮನ ಓ .. ಬಾ .. ಹೊಸ ತಾನದ.. ಹೊಸ ಗಾನದ ಹೊಸ ತಾನದ.. ಹೊಸ ಗಾನದ ರಸ ಜೀವವ ತಾ ತಾ ತಾ

ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಓ ಬಾ ಅತಿಥಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಸ ಗಾಳಿಯ ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾ ಅತಿಥಿ ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾ ಅತಿಥಿ ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾ... ಅತಿಥಿ...