ಅಮಲರಪ್ಪವರಾರೆಂದಡೆ; ಅನಾದಿಮಲ ಸಂಸಾರವೆಂದರಿದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಮಲರಪ್ಪವರಾರೆಂದಡೆ; ಅನಾದಿಮಲ ಸಂಸಾರವೆಂದರಿದು ನಿರ್ಮೋಹಿಗಳಾದವರು. ಅಕಾಯಚರಿತ್ರರಾರೆಂದಡೆ; ಸದ್ಗುರುಪಥದಲ್ಲಿ ನಿಂದು
ಆನೆಂಬ ತನುಗುಣವಳಿದವರು. ಆದಿ-ಅನಾದಿಗಳೆಂಬೆರಡಳಿದವರಾರೆಂದಡೆ ಶಾಂತಿಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಪರಮಸುಖಿಗಳಾಗಿಪ್ಪವರು. ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವನತಿಗಳೆದವರಾರೆಂದಡೆ
ತೋರುವ ತೋರಿಕೆ ನಿರ್ಮಲಸ್ವರೂಪರಾದವರು. ಅವರು ತಾವೆ ನಿಮಗರ್ಪಿತ
ನಿಮ್ಮಾಣೆ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ