ಎಲ್ಲರಂತೆ ನುಡಿದು ಎಲ್ಲರಂತೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search



Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎಲ್ಲರಂತೆ
ನುಡಿದು
ಎಲ್ಲರಂತೆ
ನಡೆದು
ಎಲ್ಲರಂತೆ
ಸಂಸಾರವ
ಬಳಸುತ್ತಿಪ್ಪರೆಂದು
ಎಲ್ಲರಂತೆ
ಕಾಣಬಹುದೆ
ನಿಜ
ದೊರೆಕೊಂಡ
ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನಿಗಳ
?
ಅವರ
ಮನೋಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ತೊಳಗಿ
ಬೆಳಗುವ
ಶಿವಜ್ಞಾನಬೀಜವು
ಹೊಳ್ಳಪ್ಪುದೆ
?
ಉರಿಯದಿದ್ದಡೂ
ಕಿಚ್ಚನೊರಲೆ
ಕೊಂಬುದೆ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ
?