ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ/ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

Rule Segment - Span - 40px.svgRule Segment - Flare Centre - 140px.svgRule Segment - Span - 40px.svg
ಪ್ರಕರಣ ವಿಷಯ ಪುಟ
೧ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ಈ ಮೃತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದೇನು? ... ೧-೮
೨ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ಕರ್ನಾಟಕವು ಮೃತರಾಷ್ಟವೇ? ... ೮-೧೪
೩ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ಕರ್ನಾಟಕ-ವಿಸ್ತಾರ ... ೧೫-೨೩
೪ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಭೂತಿಗಳು ... ೨೩-೩೧
೫ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ಸಾಧನ-ಸಾಮುಗ್ರಿ ... ೨೩-೪೦
೬ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪೂರ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ... ೪೧-೪೯
೭ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಂಶಾವಳಿ ... ೫೦
ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ... ೫೧-೫೫
೮ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ವಂಶಾವಳಿ ... ೫೬
ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ... ೫೭-೫೯
೯ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಂಶಾವಳಿ ... ೬೦
ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರು ... ೬೧-೬೭
೧೦ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ಕಲಚೂರ್ಯ-ಯಾದವ ಮುಂತಾದವರು ... ೬೮-೭೮
೧೧ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ವಿಜಯನಗರದ ವಂಶಾವಳಿ ... ೭೯
ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ... ೮೦-೮೬
೧೨ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ವೈಭವ-ವರ್ಣನೆ ... ೮೭-೯೫
೧೩ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ... ೯೬-೧೦೯
೧೪ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ಧಾರ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ... ೧೧೦-೧೧೫
೧೫ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ವಾಙ್ಮಯ-ವೈಭವ ... ೧೧೫-೧೨೨
೧೬ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ... ಉಪಸಂಹಾರ ... ೧೨೩-೧೨೬
ಪೂರಕ ಪ್ರಕರಣ ೧ ... ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನ ... ೧೨೬-೧೫೧
ಪೂರಕ ಪ್ರಕರಣ ೨ ... ಲಿಪಿಗಳ ಮುದ್ರಣ-ಪದ್ಧತಿ ... ೧೫೨-೧೬೨
Rule Segment - Span - 100px.svgRule Segment - Diamond - 6px.svgRule Segment - Span - 10px.svgRule Segment - Diamond - 10px.svgRule Segment - Span - 10px.svgRule Segment - Diamond - 6px.svgRule Segment - Span - 100px.svg