ಕೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಬು ಹುಟ್ಟಬಲ್ಲುದೆ?

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕೊತ್ತಿಗೆ
ಕೊಂಬು
ಹುಟ್ಟಬಲ್ಲುದೆ?
ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ
ಮೊಳೆಯಬಲ್ಲುದೆ?
ಸತ್ತ
ಮರ
ಎಳಕ
ಬಲ್ಲುದೆ?
ಅರೆಯ
ಮೇಲೆ
ತಾವರೆ
ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲುದೆ
ಅಯ್ಯ?
ದುರ್ಬುದ್ಧಿ
ಮಾನವರ
ಭಾವದಲ್ಲಿ
ಶಿವಜ್ಞಾನ
ಕರಿಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲುದೆ
ಅಯ್ಯ?
ಶಿವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಶಿವಕೃಪೆಯೆಲ್ಲಿಯದೋ?
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು
ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಪ್ರಭುವೇ