ತನುವ ಗುರುವಿಂಗೆ ಸವೆವುದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನುವ ಗುರುವಿಂಗೆ ಸವೆವುದು ಶೀಲ; ಮನವ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸವೆವುದು ಶೀಲ; ಧನವ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಸವೆವುದು ಶೀಲ; ತನುವ ಗುರುವಿಂಬುಗೊಂಬುದು ಶೀಲ; ಮನವ ಲಿಂಗವಿಂಬುಗೊಂಬುದು ಶೀಲ; ಧನವ ಜಂಗಮವಿಂಬುಗೊಂಬುದು ಶೀಲ; ಈ ತನು ಮನ ಧನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಂಚಕನು ಶೀಲವಂತನಲ್ಲದೆ ಕಚ್ಚಿದ ಬದ್ಧ ಭವಿಯ ಶೀಲವಂತನೆಂತೆಂಬೆನಯ್ಯ?. ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ
ಮಾತಿನನೀತಿಯ ಶೀಲವಂತರ ಕಂಡು ಹೇಸಿತ್ತು ಮನ.