ಪರಧನ ನೋಡಾ. ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಪರಧನ
ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ
ಬಿಟ್ಟಡೆ
ಗುರುಲಿಂಗ
ಜಂಗಮವು
ಸಾಧ್ಯವು
ನೋಡಾ.
ಇಹಪರ
ಭೋಗಮೋಕ್ಷದ
ಬಯಕೆಯ
ಬಿಟ್ಟಡೆ
ಚರಶೇಷವು
ಸಾಧ್ಯವು
ನೋಡಾ.
ಕರಣಾದಿ
ಗುಣಂಗಳಿಗೆ
ಹರಿಯದಿರ್ದಡೆ
ಅರುಹು
ಸಾಧ್ಯವು
ನೋಡಾ.
ತಾನಿದಿರೆಂಬುಭಯವಳಿದಡೆ
ನಿಜವು
ಸಾಧ್ಯವು
ನೋಡಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.