ಪುಟ:ಅನುಭವಸಾರವು.djvu/೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಕೆ. -- C ೦ ಆ ಇ ೯ ೨ ೦ ಈ & $ $ $ $ & C 5) ೦೨ ೧೧ ೧೪ ೧೫ උළු ೧೯. ೨೧ ೧ ನೇ ಸಂಧಿ. ಸೂತ್ರ – ಇಷ್ಟದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿರೂಪಣೆ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕರಣಸ್ಥಿತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಸೂತ್ರ~ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರೂಪಣೆ ಸೂತ್ರ – ಚಿದ್ವಿವರ್ತನ ನಿರೂಪಣೆ • ಸೂತ್ರ - ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರೂಪಣೆ ಸೂತ್ರ-ವಿರ್ತ ವಿಶೇಷ ನಿರೂಪಣೆ ಸತ್ರ- ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರೂಪಣೆ ನೇ ಸೂತ್ರ~ ಎವರ್ತಮನನಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ ೨ ನೇ ಸಂಧಿ, ೧ ನೇ ಸೂತ್ರ - ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರೂಸಣೆ ೨ ನೇ ಸೂತ್ರ – ಜಗಜೀವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಪಿತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆ ೩ ನೇ ಸೂತ್ರ – ಜೀವೇಶ್ವರ ವಿಶೇಷ ನಿರೂಪಣೆ ... ೪ ನೇ ಸೂತ್ರ- ಮಂಗವಸ್ಥಾತ್ರಯ ನಿರೂಪಣೆ ನೇ ಸೂತ್ರ- ಈಶ್ವರಂಗೆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿರೂಪಣೆ ೬ ನೇ ಸೂತ್ರ- ಈಶ್ವರಂಗವಿಕಾರತ್ವ ನಿರೂಪಣೆ ನೇ ಸೂತ್ರ- ಜೀವಂಗವಿಕಾರತ್ವ ನಿರೂಪಣೆ ೮ ನೇ ಸೂತ್ರ – ಜ್ಞಾನಾಂತರನಿದರ್ಶನ ನಿರೂಪಣೆ ೩ ನೇ ಸಂಧಿ, ೧ ನೇ ಸೂತ್ರ – ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರೂಪಣೆ ನೇ ಸೂತ್ರ – ಆತ್ಮಂಗೆ ನಾನಾತ್ತನಿರಾಕರಣ ನಿರೂಪಣೆ ನೇ ಸೂತ್ರ- ಭೋಗಸ್ಥಿತಿ ನಿರೂಪಣೆ ನೇ ಸೂತ್ರ- ಭೇದನಿರಾಕರಣ ನಿರೂಪಣೆ ೪ ನೇ ಸಂಧಿ. ೧ ನೇ ಸೂತ್ರ – ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರೂಪಣೆ ೨ ನೇ ಸೂತ್ರ- ಜಗದನಿತ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ೨೫ ೨೩. G f* * * * ೩೨ ೩೫ •• ೩೬ ೩೮ C - ಈ » ೩ ೩ * * ಕೆ. ೪೦ ೪೩ ೪೩.