ಪುಟ:ಅನುಭವಸಾರವು.djvu/೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೪೮ ೫೧ ೫೩ ೩ ನೇ ಸೂತ್ರ - ದೇಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನಾತ್ಮವ್ವ ನಿರೂಪಣೆ ೪ ನೇ ಸೂತ್ರ-- ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಅನಾತ್ಮತ್ವ ನಿರೂಪಣೆ ೫ ನೇ ಸೂತ್ರ.- ಅಹಂಕಾರಕ್ಕನಾತ್ಮತ್ವ ನಿರೂಪಣೆ ೫ ನೇ ಸಂಧಿ. ಸೂತ್ರ- ಪ್ರಶ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ೨ ನೇ ಸೂತ್ರ-ಜ್ಞಾನಸದ್ದಾದ ನಿರೂಪಣೆ ೩ ನೇ ಸೂತ್ರ – ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಸದ್ಭಾವ ನಿರೂಪಣೆ ೫ ೫೭ C 9 G * ೩ ೩ ೧೩ ೩ ೬ ೫೯ ೬೨ ೩೪ C 6

೪ & ಕ ಕ # & 3 5 5 5 - 2 ... ... ... ... ... C & E & و ೭೮ ಸೂತ್ರ- ಅನುಭೂತಾರ್ಧಸ್ಮರಣ ನಿರೂಪಣೆ ೬ ನೇ ಸಂಧಿ. ಸೂತ್ರ- ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರೂಪಣೆ ೨ ನೇ ಸೂತ್ರ-ಆತ್ಮಂಗೆ ಸಂಸಾರಾಧ್ಯಾಸ ನಿರೂಪಣೆ ನೇ ಸೂತ್ರ- ಉಪಾಧಿನಿರಾಕರಣ ನಿರೂಪಣೆ ೪ ನೇ ಸೂತ್ರ – ಕೈವಲ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ .. ೭ ನೇ ಸಂಧಿ, ೧ ನೇ ಸೂತ್ರ-- ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರೂಪಣೆ ೨ ನೇ ಸೂತ್ರ – ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ನಿರೂಪಣೆ ... ೩ ನೇ ಸೂತ್ರ – ಜೀವನ್ನು ಸ್ಥಿತಿ ನಿರೂಪಣೆ ನೇ ಸೂತ್ರ - ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರೂಪಣೆ ೫೫ ನೇ ಸೂತ್ರ – ಕಸರತಿ ನಿರೂಪಣೆ ೬ ನೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಶೇಷ ನಿರೂಪಣೆ ನೇ ಸೂತ್ರ – ನಿರ್ಲೆಸತ್ವಸ್ಥಿತಿ ನಿರೂಪಣೆ | ೮ ನೇ ಸಂಧಿ. ೧ ನೇ ಸೂತ್ರ – ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರೂಪಣೆ “ ನೇ ಸೂತ್ರ – ಶ್ರೀಗುರುಸಂಯೋಧ ನಿರೂಪಣೆ ೩ ನೇ ಸೂತ್ರ- ನಿಜಸ್ಥಿತಿ ನಿರೂಪಣೆ ೪ ನೇ ಸೂತ್ರ- ನಿಹಿಸುವ ನಿರೂಪಣೆ ನೇ ಸೂತ್ರ -ಗ್ರಂಥಪ್ರಾಶಸ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ೮೩ ೧ ಸಿ - c} ೮೪ ವ ಧ. ••• 4 (ಲೆ ೧೦೦