ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ವ್ಯ: ಶತಪತ್ರನೇತ್ರಹಸ್ತ | ಸ್ಥಿತಿಯ ತಿರೆ ಚಕ್ರಸಂಯುತಂ ವಾಸದವೋಲೆ ! ಸಿತಪಕ್ಷಬಹುಳ ಪಕ್ಷಣ | ಗತಿಯ ರಂಜಿಪುದ ತಿಂಡನಂಬುವಂಡಂ || ಅಂತೆಸೆವ ಪುಂಡರೀಕ ಪಂಡಮಂ ವಸುಮತೀದೇವಿಯೆವೆಯಿಕ್ಕದೆ ನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಳ ದಿಂಬಿನಿಂ ಮುರಿದುಸಿಟ್ಟು, ಸರೋಜದ ಬೀಜರಾಟೆಯಂ | ಫಲನೆ ತಂದು ಚಂಚು ಪ್ರಟಿಕೆ ನಿಜಚಂಚುವನಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೋ ! ಮಳಸಿತಪಕ್ಷಮಂ ಪೊದಿಸಿ ಲಾಲಿಸ ಹಂಸೆಯ ಪುತ್ರ ಮೋಹನಂ ಅಳನೆ ಸಮಂತು ಕಂಡು ಮಿಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದಳೆ ಸುಕುಮಾರಲಾಭವಂ || ೬ ಚಿಲಿಪಿಲಿಗುಟ್ಟಿ ನುಣೋವಳ ೪೦ ಕಿವಿಗಿಂಪನೊಡರ್ಚಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ | ಘಲಕೆನಿಪಂತಿರೆ ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿ ಕುಟಂಗಳನ `ಂಡು ಸೋ೦ಕಿಲೋಳೆ | ಮಲಗಿ ಮನಕ್ಕೆ ಸನ್ನದವನೀವ ಕುಮಾರಕನಂ ಮದೀಯಸ | ತುಲಗೃಹದೀಸನಂ ಪಡೆವ ಸೈಪಿನ ಸುಗ್ಗಿಯದೆಂದು ಸಾರ್ಗುಮೋ h೫೭ ಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಭವದುಃ | ಖಕ್ಷಯಕಾರಣಮಿಿಂದು ತನ್ನ ಯ ತಿಳುವಂ | ರಕ್ಷಿಸುತಿರ್ದದವಯಿನ | ಶಿಕ್ಷೀ೯ಣನುವಾಯ್ತು ಭಾವಿಸ೮ ಮಣ್ಣನ್ನು | ur ಎಂದು ಮತ್ತ೦, ಇಸ್ಮಸುಕಾಮಭೋಗಳು | ನಿಮ್ಮ ಸುತರಿಲ್ಲವರ್ಗೆನುತ್ತತಿಚಿಂತಾ | ದಮ್ಮಲಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾ! ಹಾ! | ಕಷ್ಟ್ಯ ವಿಧಾತಾ! ಯೆನುತ್ತೆ ಮೂರ್ಛಗೆ ಸಂದಿ | HF ಅಂತು ಮಳೆ -ಿದರನಿಯನರಸನೆಂತಾನು ಸಿ ನಿಜನಿವಾಸ ನಂ ಪುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಮನದನ್ನಳಪ್ಪ ಕಮಳನಿಯೆಂಬ ತಾಂಬೂಲಕರಕಮ ಹಿನಿ ತಾಂತೆಯಂ ಸಂತೈಸುತ್ತುಮಿರೆಯಿರೆ N