ಪುಟ:ಆಯುರ್ವೇದಸಾರ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ.djvu/೧೬೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ


- 71 - ಆ 111 ಅಪಕ್ವಪಿತ್ತಶ್ಲೇಷ್ಮಾಣಂ ಬಲಾದೂರ್ಧ್ವಂ ನಯೇತ್ತು ಯತ್ || ವಮನಂ ತದ್ಧಿ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ಮದನಸ್ಯ ಫಲು ಯಧಾ | ಸ್ಥಾನಾದ್ಬಹಿರ್ನಯೇದೂರ್ಧ್ವಮಧೋ ವಾ ಮಲಸಂಚಯಂ ||ದೇಹೇ ಸಂಶೋಧನನ್ತತ್ಸ್ಯಾದ್ದೇವದಾಲೀಫಲಂ ಯಧಾ | ಶ್ಲಿಷ್ಟಾನ್ ಕಫಾದಿಕಾನ್ದೋಷಾನುನ್ಮೂಲಯತಿ ಯದ್ಬಲಾತ್ ||ಛೇದನಸ್ತದ್ಯಧಾ ಕ್ಷಾರೋ ಮರಿಚಾನಿ ಶಿಲಾಜತು | ಧಾತೂನ್ಮಲಾನ್ವಾ ದೇಹಸ್ಯ ಎಶೋಷ್ಯೋಲ್ಲೇಖಯೇಚ್ಚ ಯತ್ || ಲೇಖನನ್ನದ್ಯಧಾ ಕ್ಷೌದ್ರನ್ನೀರಮುಷ್ಣಂ ವಚಾ ಯವಾಃ | ದೀಪನಂ ಪಾಚನಂ ಯತ್ಸ್ಯಾದುಷ್ಣತ್ವಾದ್ದ್ರವಶೋಷಕಮ್|| ಗ್ರಾಹಿ ತಚ್ಚ ಯಧಾ ಶುಂರೀ ಜೀರಕಂ ಗಜಪಿಪ್ಪಲೀ | ರೌಕ್ಷ್ಯಾ ಚ್ಛೈತ್ಯಾತ್ಕಷಾಯತ್ವಾಲ್ಲಘುಪಾಕಾಚ್ಚ ಯದ್ಬವೇತ್ || ಸ್ತಂಭಕೃತ್ ಸ್ತಂಭನಂ ತತ್ಸ್ಯಾದ್ಯಧಾ ಟುಟುಕವತ್ಮಕೌ | ರಸಾಯನಂ ಚ ತ ಬ್ಜ್ಞೇಯಂ ಯಜ್ಜರಾವ್ಯಾಧಿನಾಶನಮ್ || ಯಧಾಮೃತಾ ರುದನ್ತೀ ಚ ಗುಗ್ಗುಲುಶ್ವ ಹರೀತಕೀ | ಯಸ್ಮಾದ್ದ್ರ ವ್ಯಾದ್ಭವೇತ್ ಸ್ತ್ರೀಷು ಹರ್ಷೋ ವಾಜೀಕರಂ ಚ ತತ್ || ಯಧಾ ನಾಗಬಲಾದ್ಯಾಃ ಸ್ಯುರ್ವೀಜಂ ಚ ಕಪಿಕಚ್ಛುಜಮ್ | ಯಸ್ಮಾಚ್ಛುಕ್ರಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾಚ್ಛುಕ್ರಲಂ ಚ ತದುಚ್ಯತೇ || ಯಧಾಶ್ವಗಂಧಾ ಮುಶಲೀ ಶರ್ಕರಾ ಚ ಶತಾವರೀ | ಪ್ರವರ್ತಕಾನಿ ಕಧ್ಯನ್ತೇ ಜನಕಾನಿ ಚ ರೇತಸಃ || ದುಗ್ದಂ ಮಾಷಾಶ್ಚ ಭಲ್ಲಾತಫಲಮಚ್ಬಾಮಲಾನಿ ಚ | ಪ್ರವರ್ತನೀ ಸ್ತ್ರೀಶುಕ್ರಸ್ಯ ರೇಚನಂ ಬೃಹತೀಫಲಂ || ಜಾತೀಫಲಂ ಸ್ತಂಭನಂ ಸ್ಯಾತ್ ಕಾಲಿಂದಂ ಕ್ಷಯಕಾರಿ ಚ | ದೇಹಸ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಛಿದ್ರೇಷು ವಿಶೇತ್ತತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಮುಚ್ಯತೇ || ತದ್ಯಧಾ ಸೈಂಧವಂ ಕ್ಷೌದ್ರಂ ನಿಂಬಸ್ತೈಲಂ ರುಬೂದ್ಭವಂ || ಪೂರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯಾಖಿಲಂ ಕಾಯಂ ತತಃ ಪಾಕಂ ಚ ಗಚ್ಪತಿ || ವ್ಯವಾಯಿ ತದ್ಯಧಾ ಭಂಗಾ ಫೇನಂ ಚಾಹಿಸಮುದ್ಬವಮ್ | ಸನ್ಧಿ ಬಂಧಾಂಸ್ತು ಶಿಧಿಲಾನ್ ಯತ್ಕರೋತಿ ವಿಕಾಶಿ ತತ್ || ವಿಶ್ಲೇಷ್ಯೌಜಶ್ಚ ಧಾತುಭ್ಯೋ ಯಥಾ ಕ್ರಮುಕಕೋದ್ರವೌ | ಬುದ್ಧಿಂ ಲುಂಪತಿ ಯದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಮದಕಾರಿ ತದುಚ್ಯತೇ || ತಮೋಗುಣಪ್ರಧಾನಂ ಚ ಯಧಾ ಮದ್ಯಸುರಾದಿಕಮ್ | ವ್ಯವಾಯಿ ಚ ವಿಕಾಶಿ ಸ್ಯಾತ್ ಶ್ಲೀಷ್ಮಛೇದಿ* ಮದಾವಹಮ್ || ಆಗ್ನೇಯಂ ಜೀವಿತಹರಂ ಯೋಗವಾಹಿ ಸ್ಮತಂ ವಿಷಮ್ | ನಿಜವೀರ್ಯೇಣ ಯದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಸ್ರೋತೋಭ್ಯೋ ದೋಷಸಂಚಯಮ್ || ನಿರಸ್ಯತಿ ಪ್ರಮಾಧಿಸ್ಯಾತ್ತದ್ಯಧಾ ಮರಿಚಂ ವಚಾ |