ಪುಟ:ಇಂದ್ರವಜ್ರ.djvu/೨೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


13 ದೆವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇವಾಹನದಿಂದ ಕಾಲದೂರ ವನ್ನೂ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ,ಮಹಾರಾಜಾ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕನು ಭುತಕಾಲವನ್ನು ಸೇರಿ, ಆತನ ಆಸ್ತಾನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿ ಸೋಣ ! ಆತನ ಕಾಲವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಮಾಡುತಲೇ ಇರುವರು. ಇವರ ವಿವಾ ದವು ಮುಗಿಯುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಯಾರು ಬಲ್ಲರು? ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಚರಿತ್ರಶೋಧಕರು ವಿಕ) ಮನು ಕ್ರಿ. ಶ. ೬ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳು ತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಆ ಮಹಾ ರಾಜನ ಹೆಸರನ್ನು ಮರೆಯದೆ, ಆತನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶಕ ಧಿಂದಲೇ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ಎಣಿಸುತ್ತಿರುವರು. ವಿರೋಧಿಕ್ಖನ್ನಾಮಸಂವತ್ಸರದ ಪಂಚಾಂಗದ ಮುಖಪ ತ್ರದ ಮೇಲುಗಡೆ ಶ್ರೀವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ಶಕಗತಾಬ್ದಾ? ೧೯೬v ” ಎಂದಿರುವುದನ್ನು ಯಾವ ಹಿಂದುವುತಾನೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ? ಆದರೆ ಈಗಿನ ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸವಿಸ್ಮಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕಡವೆ, ಹೇಗಾದರಾಗಲಿ, ವಿಕ್ರಮಾ ದಿತ್ಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದ ವಿಷಯವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ವಾಗಿದೆ ಆತನವಿಷಯವನ್ನೂ ಆತನ ಸಭಾವಿಷಯ ವನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮಹೇಂದ್ರಾದಿತ್ಯನೆಂದೂ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಸವದರ್ಶನೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿರುವರು.