ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೨೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ܩܩܩ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (೪೨, - - - - - - - -•••• • • - - - - -

  • *...

ಪ್ರಸAಲಂ ಗಜಗಟ್ಟುವಂ ಗರುಡಪಕ್ಷಚ್ಛೇದದಿಂ ತಿರ್ದುವಂ || ಪ್ರಸರ ಂತಿಯು ದಂತದೊಳೆ ಹರಿಯ ೧೦ಬ್ಬಾ ಲೇಖೆಯಂ ಕಿ ತೆ | ತಿಸುವಂ ಲಿ ಲೆಯೊಳರ್ಧಚಂದ್ರಶರಮಂ ಮಾಯೆ.೧ಣ್ಣು ದ || ಜೈಸೆ ನಿಂ ಸ ತನೇತ್ರ ತಪತಿಣೆ ಕ್) 'ಲವ ಕಂ ವಿಂಧೃಕಂ Inovo - ಜಗವಡೆದಾ ಪುಳಿಂದಿ ಪತಿಯಾಗುವ ಬೆ೦ಟೆಗೆ ಬೆರ್ಟಿ ಪೋಗೆ ಚಂ ! ಡಿಯು ಮಣಿಯಂ ಮೃಗಾರಿ ಮುರವೈರಿಯ ಮೈವಯಂ ಒಗೇಂದ್ರನು! ರ್ವಿಯ ಮಯಂ ಮಹಾಪ್ರಳಯದಾದಿ:ರಾಹನಿ.ದ್ಭುತಂ ದಿಶಾ || ಇದು ಮದಂ ಗಡಿನ್ನು ಮನೆ 5ಕ್ಕ.: ರ್ದಿಸುವದಂತಿಗಳೆ (novrn - ಶಳಸೂಚಿ ಭಿನ್ನ ನಕ್ಷಂ ಕಿಟರವಲಿಖಿತಗಿವನಾಪೂತಿಶಂಕಾವಿಳ | * ಇಸಿದೆಣನುತ್ಪನಣಸಮಯಸತ್ಥಾ ಪಿತೃಕಾಂಘ್ರನಕ್ಕಾ•| ಚಲ +ನಾಳಪ್ಪಸ್ಮನಿ ವಿ ವೃತವನವಿನಿಪಾ ತಜಿಹಾಸ, ರಾಳಂ | ಪೊಳದೊಂದೇಂ ಬಂಗೇ ಬೇಡನಬವ ಸಿಖೆ -ಳೆ ಕ್ಯಾನನೆ ಕಾವಸಾನಂ। (ಆರ್ಧನೇವಿ ಪುರಾಣಂ ) ಕಾಯಲೆ ವೇಟ್ಟುದು ಸಿಂಹಸಿ | ಕಾಯವನೆಂದಭಯದಾನಮುಂ ಆ'ಡುವ ನಿಂ | ಹಿಯಧಮಂಜಿನಂ ಕಾ ! ೪ಯಕನಿಕರಂಗ: ಸ.ವಾತನ ಕೆಲಗೇಳೆ !೧ov೩ (ಕಾದಂಬರಿ) ತುಡು ಕೊಲಂ ಹರಿಣಂಗೆ =ಾರ್ಚು ಬಲೆಯಂ ಕೋಕಂಗೆ ನೀರ್ದಾಣ ಮಾಂ | ಬಿಡು ಪೆರ್ಬಂದಿಗೆ ನಾಯ ಬಾದ ಮೊಲನಂ ಕೈಗುತ್ತಿ ಕೊಲೆ ಬಂಡಿ ಬೆಳೆ | ಕಡಪುಸು ಮೆಲೆ ಏಾಯ ಪುಲಿಯಂ ಪ್ರಲ್ಲಾದೊಳಾತ್ರೆ ಹೈ ಸೆ 1 ರುಡು ಹೊಯ್ದಂಗೆಯೆದ್ಭನಯ್ಯ ಸರಿಯುಂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸಾರಂಗಮಂ incv೪ (......... ... .) 2 5 ಚಿತ್ರಾಣನುಷ್ಪ ಕೃ ಮಹಿಟು + ನಾ, ರುಡಿ.