ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೩೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


& ಕMirಟಕ ಕಾತ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, [ಸಂಧಿ ಹುದುಗುಳ್ಯದೆದೊಡಂ ಚತವಕುಳಾಕ || ಯರಿರ್ವುವೆಂದವಂ ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಸವಿನುಡಿಮೆ | ಕರತಳಪೆ ಸೂಕಿ ಸಲೆ ಕಂಡಾಡಿ ನಗೆಗೂಡಿ ನೋಡಿ ಮಿಗಿಲೊಲ್ಲು ಪಾರಿ ಕುರವಕವನವುಶಮುಂದಾರ ಹಂಗುವಂ || ವರಕರ್ಣಿಕಾರಕಪಕತಿಲಕವುನ್ನಾಗ | ತರುಗಳೆ೦ ಸತಿ ಪೂದಿ ವರಾತರುಣಿಯ ತ.ರಿತದಿಂದ ಬನದೊಳು || - ಸಮೆಗುರುಳವರು ಕಮ್ರರ್ಗಳ ಪಿಕರನೆಯ | ರವೆ ಚೆಂದಳಿರ್ಗಳೆ ಗಿಳಿಮಡಿಯವರ ಸಣ್ಣ | ನುರಗಸಿನವೆಣಿಮರ್' ಟಾವನ್ನು ನಿಂಹಮಧ್ಯೆಯರ್' ಪುನ್ನಾಗಮಂ ! ಕರಿಗಮನೆಯರ ಕದಳಿಯುಂ ಚಕಮಿಥುನಭಾ | ಸುರಸಯೋಧರೆದು' ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಪರಿ ! ಪರಿದನಿವಂ' ಪರಮಪಾವನವನಾತಳಾತೆಯರ್ ಸಂತಸದೊಳು||or ಮತಿಗಳ್ ವಿರಹಿಸಂತತಿಗಳ ಸತತವು ! ನೃತಸುರಗಿಯಾಗಿರ್ಪ ಕರ್ನ ರು ವರ್ಷಕಂ | ಚತುರತೆಗೆ ಸುರಗಿಡವು ಸೆಸುಟ್ಟ ನತಿಹಿತದಿ ದಂಪತಿಗಳು || ಕತಭೋಗದಿಪರ್ವವರ್ಗಪ್ರಿಯವೆಂದು ! ನುತಿಸಿರೋರ್ವಗೆ ಪೇಳ 2 ಪ್ರಿಯಂಗುಸುಮ ! ತತಿಯಂತಿ ಮಾವನಾತy'ಮುಂತರ್ವಕಾಂತಮ'ಸಂತಸದೊಳು || ತಿಳದಮನಿರ್ವಮ ಜನ ಸಹಕಾರವೆಂಬ ಹೆಸ | ರಿಳದ೪ರಸು ಗರ್ಗಮಸ ಹಕಾರ ! ಮಳವಡಿಸಿನಪುದಿದೆವತಿಕ'ಪದಿಂದ ತರುಣಾರುಣಪ್ರಭೆಯೊಳಸವ || ಎಳದ ಮಾಂದಳಿರ ಕುರ್' ತಳದುಟಿಯ ಕ | ಮಲತಾಯತಿವೆತ ನಂ ವನವ | ವಲಯ೪ ವಹಿಳದಿ ವಿಹರಿಸಿಮಾಗಳನುರಾಗದಿಂದೇವನು | on ... ನಡವಕ್ಕಿದೊಡನೆ ನಡೆವಾಡಿ ಕನ್ನಡವಕ್ಕಿ | ಯೊಡನೆ ಸಏವಾತಾಡಿಯರ್ವಕ್ಕಿರೊಡನೆ ಬೆ೦ || ಬಿಡದೆ ಮಿಗೆ ಸರಿದಾಡಿ ಸರವಕ್ಕಿಯೊಡನ ಸೊಗಸೂಡಿ ನಲಿದಾಡಿ ಶa