ಪುಟ:ನನ್ನ ಸಂಸಾರ.djvu/೫೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ


              ನನ್ನ ಸಂಸಾರ
                            49

ತಮ್ಮ-ಅಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿಬಲ್ಲೆನು, ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿಯೇ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಳೆಂಬುದಕ್ಕೆ

  ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ತೋರಿಬಂದುವು. (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ 
  ನೋಡಬೇಕಲ್ಲವೆ ? ) 

ಅಣ್ಣ-ಕೈಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಏಕೆ ? ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮೇಯಗಳಿಂದ

  ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ದ್ರವ್ಯಾಸಹಾರ ಮಾಡಿದುದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ನೀನು ಈ 
  ವಿಧವಾದ ಸುಳ್ಳುಹೇಳಿ ದೋಷಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಯೆಂದು ಹೇಗೆ 
  ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆ ? 

ತಮ್ಮ-(ಕ್ರೋಧಕಂಪಿತಸ್ವರದಿಂದ) ಏನೇನು ? ನನ್ನಹೆಂಡತಿ-ಹಣವನ್ನು ಕದ್ದಳೆಂದು ಪುನಃ

  ಹೇಳುವಿರಾ ? ನನ್ನಹೆಂಡತಿಯು, ಈ ಹಣವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ನನಗೆ 
  ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ನಿಶ್ವಯಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾನು 
  ರಂಗಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದುದೂ ಅಲ್ಲನಡೆದ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು 
  ನಿನ್ನೆಯದಿನವೇ ತಂತಿಯಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದುದನ್ನೂ ನೀವು ಈಗಲೇ ಮರೆತಂತೆ
  ತೋರುತ್ತದೆ.

ಅಣ್ಣ-ಏಕಾದೀತು ? ಇದೆಲ್ಲಾಸುಳ್ಳು ! ಇಂದ್ರಜಾಲ ! ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು

  ಮುಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ನೀವೆಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಕೂಡಿ ಆಲೋಚನೆಮಾಡಿ ಈ ಆಟವನ್ನು 
  ಹೂಡಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ನಾನೇನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುವಷ್ಟು
  ಹೇಡಿಯಲ್ಲ. ನಿನಗೇಕೆ ಹೀಗೆ ಬುದ್ದಿಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹೇಳು. 

ತಮ್ಮ -(ಅನಿರ್ವಾಯವಾಗಿ ಬಂದ ಕೋಪವನ್ನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಡೆದು) ಅಣ್ಣನವರೇ !

  ತಡೆದು ಮಾತನಾಡಿರಿ. ನಿದಾನವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ 
  ಮೀರಿ ಮರ್ಯಾದೋಲ್ಲಂಘನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾ 
  ದಂತಿದೆ. ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಹೆಂತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಯೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ 
  ನಾನೇನೂ ಷಂಡನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸುಳ್ಳುಹೇಳಿ ನಾನೇನೂ ದ್ರವ್ಯಾಪಹಾರ 
  ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರ ಮಾತಿನಿಂದೇನು ? ಲೋಕವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ 
  ನನಗಾಗಬೇಕಾದುದು ತಾನೇ ವಿಸಿರುವುದು ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವೂ ಧರ್ಮವೂ 
  ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ಸರ್ವತ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೆಚ್ಚಿಯೇ 
  ಮೆಚ್ಚುವನು, ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ಮೆಚ್ಚಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆನನಗಿಲ್ಲ. 
  ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿವೇಚನೆಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ
  ಹಣವನ್ನು ತಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನೊಡನೆ