ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಲೋಕಜಾಗ್ರತೆ.djvu/೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

=-=- - - - - - - - - - - -==-.- : --- -= ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ, - ಯಿಂದಲಣ ಅವರ ಕೇಡನು ಚಿಂತಿಸದೆ ನಗು-ಭರದಿಂದ ನಡ ಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು, “ಬೀಡಿ ಕೈ ಬಿಡವ ಕಾಖೆ:ನ್ನ ಹೀಚಿನ ಸ೦.೬ ಸೆ' ನ್ನು ವಂತ, ಶ್ರೀಶೇಷಾಚಲಸು ರೂತ್ನ ಮಗ ಗುಣದ ಪರಿಕೆ . ಾ ಸಿಗಳಾದವರು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾದ ರೂ ಕೂಡ ಬಹುದಾಗಿತ್ತು : ಯಾಕಂದರೆ, ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಅ೦ದಿರಾಶ್ರೀನರ ಸಿ೦ಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊಾದ ಲೆ, ಅ೦ದರೆ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಹೂಟಿ ದ್ದ ನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕ.೧ಡಲೆ, ಈತನು ದೈವವಾನನಾಗವ ನೆ ತಲ, ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತೆಂ ಶಲ ೧ ಹೇಳಿದರಂತೆ! ಶ್ರೀ ಸರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮುರಗೆ ೧ಡಡಶ್ರೀ ಮಹಾ ಸ್ಮಾ ವಿ ಗಳಾದ ಶ್ರೀವ ಚೈದ೦ಬರ ದಿಕ್ಷಿತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹ) ದಿವಸವ ಡಿ ೬ನ.ಗ್ರಹ ಸಂಪಾಗಿಸಿದವ ರಾಗಿಗರು, ಇರಲಿ, ಮ, ಅದೆ ?.ರ.ದತ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಆಟಪಾಟ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಣ)- ಪನ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಮೂಡಹತ್ತಲು, ಅವರ ತಪಶ್ ರ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿ : ಈ ತ ಪಶ್ಚರ್ಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ rುರು ಗಳು ಮೊದ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ ಪ್ರಸಂಗವಶಾತೆ ತನಗೆ ಸಂ ಬಂಧಿಸಿದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನಾ, ಬೇರೆ ಜನರನಾ ಜನವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲರನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಶಿಗುವಿನ ದಾಸಧರ್ಮವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತೆಂದೂ ಹೇಳ ಬಹುಗ ಈ ಕಷಲ್ಲಿ ' * ಗುಗಳ ಕೇವಲ ವಿನೀತ ರಾಗಿ, ಕಂಡವರಿಗೆ ಹೈ ಗಿತ , ಸ: ವದನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತ, ಅಜ್ಞಾಧಾರಕ ಸೆ.'ವಕರ ಹೇಳಿ 1 ವತು ಹೇಳು ತ್ವ, ೩ ೧ ತ ಶಾಂತಿ ತಿಯಿಂದ ನಡಕೆ ೪ ತಿ ಗ ರ ಪ್ರಿಯವಾಡ ಶರೇ, ವ.ನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ತಾಯಿ:- ತ೦ದೆಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿ ನಡೆ 29 ೬10:ದ.:, ಗುರು- ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗ್ರಾಸಾಗಿ ನಡೆಯು ಬಹದ; ಆದರೆ ಆರ್ಧಾoಗ ನೆರವ ಇನ್ನ ಕಟ ೦ಒಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗವದು ಲೌಕಿ ಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವನಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ವ ತೆಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುವದು. “ ಸಾವಿರ ಕುದುರೆಯ ಸವಾತ, ವನ ಹೆಂಡತಿ, ಪಿ: ಜಾರಿ 'ನೆಷ್ಟು ವಂತೆ, ಎಷ ಜನರು ಅ೦ತರ೦ಗದಿ೦ದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದಾಸಾನುದನಿ ಸರಾಗಿ ನಡೆದ ರ., ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಡೌಲು ತೆರಿಸವದ ೭.೪ ; ಅವರೆ ಶ್ರೀ ಸದ್ದು ಗವು ಅ೦ಥ ಡಾಂಭಿಕ ನಲ್ಲ; ದುರಭಿವನಿ ಅಲ್ಲ; ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ... ತನ್ನ ಅರ್ಧಾoಗವಾದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆ ಖುದಿಲ,ವನ್ಯಾಯವತಿ ಧರ್ಮವಲ್ಲೆ೦ದು ತಿಳಿದು, ಆತನು ಜಗತ್ತಿನಾಡನ ನಡೆ ಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ನಾ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ • ದಾಸವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ತೆ: ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ವಾಗ ರ ನಾ ಕಂಡನು |