ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೧೦೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೭೮ ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸವು. ಹಾಸದೊಳಗೆ ಇ೦ದಿಗೂ ಕೆ ಹಿನ ರ ವಜ್ರದಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವ೦ಶದೊಳಗೆ ಆಳಿದ ಸಗರ, ಭಗೀರಥ, ದಿಲೀಪ, ರಘು ಮೊದ ಲಾದವರು ಯಾರೂ ಮಾಡದ೦ಥ ಒ೦ದೊ೦ದು ಅಘಟಿತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತುದಿಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದೊಂದು ಝಗಝಗಿ ಸುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಂಶದೊಳಗೆಷ್ಟು ಮಹಾ ಮಹಿಮರು ತಲೆಯೆತ್ತಿದರೆ , ಅಷ್ಟು ಮ೦ದಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿಯ ಹು ಟ್ಟ ಲಿಲ್ಲ. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನು ರಾಮಚಂದ್ರನ ರೂ ಪಟ್ಟು, ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗಂತೂ ಈ ವಂಶವು ಉನ್ನ ತಿಯ ಅತ್ಯುತವಾದ ಪದವನೈದಿತು. ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಿಯಾ ಮಕನಾದ ನಾರಾಯಣ ನೇ ಅವತಾರ ೦ಡು ಬ೦ದನೋ ಅ೦ಧ ವಂಶದ ಪುಣ್ಯವು ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬ೦ದಿರಬಹುದೆಂಬದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವು ? ಅವತಾರ ಕಲ್ಪನೆ:- ಅರ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ ತಾರ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಂದು ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಯರಿಗೂ ಅವತಾರ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಸವಿಾನ ಸ೦ಬ೦ಧವಿರುವಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರಿಗೂ ಇರಲಾರದು. ಅಷ್ಟೇಕೆ ? ಅವತಾರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಲ್ಲಿಯೇ ಆರ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಿರುಳೂ, ಹುರುಳ ಒಳಗೂ cಡಿವೆ. ಅರ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೆಲೆಯು ಅವತಾರವೇ. ಆದುದರಿಂದ ಅವತಾರ ಕಲ್ಪನೆಯ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆರ್ಯಸಂಸ್ಕ,ಯ ಇತಿಹಾಸ ವೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಮುಖದಂತಾಗುವುದು. ಆರ್ಯರ ಅವತಾರ ಕಲ್ಪ ನೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಲ್ಲ; ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ; ಪುರಾಣದ ಒಣರಗಳೆಯಲ್ಲ; ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ಜಗತ್ಯಾದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಯಾ ಜಾಲವು; ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರೆ ಏನೋ ! ಇದರ ಮು೦ದಣ ಗತಿಯು ಹೇಗೊ ಏನೋ ! ಎ೦ಬ ಸ೦ಶಯವಾದಗಳು ಆರ್ಯರ ಬಾಯಿ ಗರಿಯದ ಮಾತು ಗಳು. ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರಮಾ ತ್ಮನೇ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಅದರ ಭಾರವೆಲ್ಲವೂ ಅವ