ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೦೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸವು, ವಾಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪಲ್ಲವರೊಡನೆ ಬಹು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿರುವದರಿಂದ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರತೇಜವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಕದಂಬವಂಶ ಭೂಷ ಣನಾದ ಕಕುಸ್ಥವರ್ಮನು ಉತ್ತರಹಿಂದೂ ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ನೊಡನೆ ನೆಂಟಸ್ತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ನೆಂಬು ದೊ೦ದು ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಕದ೦ಬರ ದರ್ಸವು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾ ಶಿಸುತ್ತದೆಂಬುದೂ, ಆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಮುದ್ರ ಗುಹ್ಯ ನ೦ಧ ಸಮಾ ಟನು ಅವರೊಡನೆ ಶರಿರಸ೦ಬ೦ಧವನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿದ್ದನೆಂಬುದೂ ಅವೆ ರಡು ಸಂಗತಿಗಳೂ ಒಂದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತವಾ ಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ವಾ ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲು, ಗ೦ಗ ಕದ೦ಬರು ಕನ್ನಡ ಮಾತ ನಾಡು ವವರಾದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅ೦ದರೆ ೫ನೇ ಶತಮಾನ ದಿಂದಲೇ ಶಿಲಾ ಲಿಪಿಗಳು ಇಣಿಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯು ಮಹತ್ವ ದ್ಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಗ್ರ೦ಧಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ; ಅ೦ತ ಗ೦ಗವ೦ಶದಲ್ಲಾಳಿದ ಕೆಲ ಅರಸರು ಸರಸ್ವತಿಯ ಭಕು ತರಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದುರ್ವಿನೀತ ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಮೊದಲಾದ ಅರಸುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾಲಚಕ್ರದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಮು೦ದೆ ಗ೦ಗ ಕದ೦ಬವ೦ಶದ ರಾಜರ ಬಲವ ಕುಗ್ಗು , ನಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಮಡಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಾಲು ಕೈ ಅರಸರಿಗೆ ಅವರು ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಳೆಯ ಬೇ ಕಾಂ. ತು. ಈ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿಯು ದಿಂಡ ಲಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊಳಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಶಾಲಿಯಾದ ಚರಿತ್ರ ವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ ಬೇಕಾದ್ದಿ ರುವದರಿಂದ ಅದನ್ನಿಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಟ್ಟ ದ್ದೇವೆ.