ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಧನು: ಮತ ವಿಚಾರಗಳ. ೨೮೯ ಯಜ್ಞ ಶಾಲೆ, ಧರ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಕಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆನೇ ಹಂದರ ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದೊಡನೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. ದಂಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಹು ಚನ್ನಾಗಿದ್ದಿತು. ಅರಸು ಮನೆತ ನಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಪಟ್ಟವರನ್ನೂ, ಕೈಕೆಳಗಿನ ರಾಜರ ಮನೆತನದವರನ್ನೂ, ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಜನರನ್ನೂ ದಂಡಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಜ್ಯೋ ತಿಯು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಿತು. ದಂಡಿನವರ ಒ೦ದೊ೦ದು ಗು೦ಪಿಗೆ 2ಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಸೇನಾ ವತಿ. ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ರಾವುತರು ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ ಹೆಸರು ಪಡೆದವರಾದ್ಧ ರಿಂದ ಹರ್ಷನು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ದ೦ಡಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದವು. ಈ ದಂಡಾಳು ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜನು ತನ್ನ ಹಣದಿಂದಲೇ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದ ದ೦ಡಾಳುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಂಬಂದ ತ೦ದಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶದ ದ೦ಡಾಳುಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಡು ನದ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಮಾನವು ಮತ್ತಾವುದು ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈನ್ಯದೊ ಳಗೆ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಕಾ ದಿಟ್ಟ ದ೦ಡಾಳುಗಳಿದ್ದು, ವಂಶಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ಕ್ಷಾತ್ರವೃತ್ತಿಯು ಅವರ ಮೈಯ ಎ೦ಡು ನುರಿತು ಜಿರತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮಮತ ವಿಚಾರಗಳು:- ಹರ್ಷನಾ ಟ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒ ಓದು ಕಾಣುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದರೆ; ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಹಿ-ದೂ ಮತಗಳ ಜನರಲ್ಲಿಯ ಐಕಮತ್ಯವು; ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾನು ಭೂ ತಿಯು, ಈ ಮರು ಮತಗಳು ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದನೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಮೃ ವದು. ಹೀಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಮತಗಳು ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಒಲೈಸಲೆ ಯಿ೦ದೊಡಗೂಡಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದುದೇನೂ ಸೋಜಿಗದ ಮಾ ತಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನವರಾದ ತ೦ದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮ ತನ್ನಾ ತ೦ತ್ರ್ಯದ ಮನೋಜ್ಞವಾದ ಆನಂದವು ಕಂಗೊಳಿ