ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೩of ಇಸ್ಲಾಮಧರ್ವ ಸ್ಮಾಪಕನಾದ ಮಹಮ್ಮದ ಪೈಗಂಬರ, ಚರಿತ್ರೆಯು ಅನ ಮುಂದಿದೆ. ಬಲು ಮಾತಿನಿ೦ದೇನು ? ದಕ್ಷಿಣ ನಾಡಿಗೇ ಈ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಎಚ್ಚರಗಾಲವು, ದ್ರಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯರು ಹಿಂದೂ ದೇಶದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಸೋಗನ್ನು ಮಿಕ್ಕವರು ಬೆರಳು ಕಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಬಹು ಅಭಿಮಾನದ ಸ೦ಗತಿಯು. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಹಮ್ಮದ ಪೈಗಂಬರ:ಇದೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಆರ ಬಸ್ನಾನದ ಮರು ಭೂಮಿಯ ಗುಡ್ಡ ಗಾಡು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಧರ್ಮಾಪಕನಾದ ಮಹಮ್ಮದ ಪೈಗಂ ಬರ ಎ೦ಬ ದೇವದೂ ತನೊಬ್ಬನು ಭೂ ತಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದನು. ಕಾಡು ಮತದ ದವಡೆಗೆ ಶಿಕ್ಕು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವ ಅರಬರ ಮನಸನ್ನು ಈ ತನು ತನೆ ತೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದಿಂ ದೊಡಗೂಡಿದ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜವನ್ನು ೦ಟು ಮಾಡಿದನು. ಇ. ಸ. ೫೭೦ ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ತನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯಿಯು ಮ ಡಿದು ಹೋದ್ದರಿ೦ದ ಸ ರ ದೇಶಿ ತನ ಬ೦ದಿತು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಅಬುತಾಲೀಬ ಎಂಬವನು ಈ ತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಈ ತನು ಕಕ್ಕನೊಡನೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿರಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ೧೮ ನೇ ವರ್ಷದ ಸುಮಾರನಿರುವಾಗಲೇ ಈ ತನು ಕಕ್ಕನೆ ಡನೆ ಒಂದು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆಗಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ವಿಧದಿಂದ ಕಾಳಗದ ಶಿಕ್ಷಣ ವನ್ನು ಪಡೆದ ನೆನ್ನಲಿಕ್ಕೇನೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೋಸುಂಬೆಯ೦ತೆ ಅವನ ಮನೋವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಪಲ್ಲಟ ವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವೀರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಕಾಡು ಮರು ಭೂಮಿಯ ಮಗುವಾದ ಈತನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಾ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಿತು; ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ ಪರವಶ ನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಬಿದ್ದು ಕೊ೦ ಡಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ತೆರವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಿಡಿಯ ಪುಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದಕ್ಕೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಕೃನೊಡನೆ ಸಿರಿಯಾ