ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೪೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೩ ನೇ ಪ್ರಕರಣ. ನೈದಿಕ ಆರ್ಯರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉಪಾಸನೆ. ಇ೦ದ್ರ ದೇವರು:- ಅರ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾಸಗೊಂಡಂತೆಲ್ಲ ಆರ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಭಗವದಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ವಾಯು, ಅರುಣ, ವರುಣ, ಆಕಾಶ, ಅಗ್ನಿ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗಾಗಿಯೆ ಬೇಕಾದ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವ ಕಣ್ಮುಂದಾಡುವ ದೇವತೆಗಳ೦ತೆ ಕಾ ಣಿ ಸಿದವು. ಈ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನೆ೦ದರೆ ಅರ್ಯರ ಪ್ರಾಣ. ಅದೇ ತಾನೇ ಮಾತೆಯುದರದಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದು ಕರೆದು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋ ಡುವ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕ೦ಡರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಧದ ಅಶ್ಚರ್ಯವೂ, ಅನಂದವೂ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದು, ಅನಂದದ ಅಲೆಗಳು ಹ ರಚಲ್ಲುವವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತ ನಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಯರಿಗೆ ಅನಂದವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಕುಣಿಕುಣಿ ಮಾಡಿ, ಅವಳ ಮ ಪಾ ಟ್ರೈ ಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊರಸೂಸುವ ವೈದಿಕ ನುಡಿಗಳಿ೦ದ ಮನದಣಿಯುವಂತೆ ಪಾ ಡಿದ್ದಾರೆ. ಕು೦ದಿರುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು “ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡೆಂದು' ಆಚೆಯಿ೦ದ ಕಾಡಿ ಬೇಡು ವಂತೆ, ಅರ್ಯರು 'ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು, ನಮಗೆ ವೈಭವ ಕೊಡು' ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಸ್ಟೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖ ಗೈದ ದೆಳಗಿನ ಬಹು ಭಾ ಗವ ಈ ತೆರದ ಸ್ತುತಿಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಿಡುವ ವೃತ್ರನಿಂದಲೂ ಶತ್ರುಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಪಾಡ ಲಿಕ ಆರ್ಯರು ಹಲವು ತಾರೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ದೀನರಾಗಿ ಮೊರೆ ಹೊ ಕ್ಕಿದ್ದು, ಉತ್ತಾ ಹಿಯಾದ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ವಜ್ರದಿಂದ ಧರ್ಮಲಂಡ