ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೦೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


V • •

  • * *
  • *
  • *

\ v ಜಯನೃಪಕಾಂ • • • • • • • • • • • • ಜೋಡ+ನೊಡೆದು ತಡೆಯದೆ ಬೆಂಗಡೆಯೊಳೆ | $ಮೂಡಿದ ಎಲ್ಲೆಡದಿಂ ಬಲುಚಪ್ಪ || ಜೋಡಿಸಿದಾಸೀನಕನಂ ಹಯದಾತಿರಮನೆರ೦ಡ೦ || ಮಾಡುವ ಕೂರ್ವಾ೪೦ ಮೆಚ್ಚೇಲುವಂ || ಕೂಡ ಕೆದರಿಸುವ ಲಡಿಗಳೆಂದ ! ರೂಡಿಸಿದಶ್ವಾರೋಹಕಸಂತತಿಯುರುಳುದವನಿತಳಕ ||೩೬ ಅದeಂ ಪಡವಾಜಿನೊಳೊಟ್ಟೆ ಸಿದ | ಮಗಮಾತಂಗದ ಎಣಿಲೇದ || ಕದನೋ, ತಮಾನುಷರೆನಿಸಗ್ಗದ ಮಾತಿಗರ ಭರದಿಂ || ಕುದುರೆಗಳಾಮೋಹರದೊಳಗುಳಿಯುರು | ೪ುದನೀಕ್ಷಿಸುತಿನಿವಿರಿದುಂ ಕೊಪದಿ | ನದಟು ಮಿಗುವ ಹಾಣಾಹಣಿಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ಚಿದರು || ೩೩ ಇರುಳೊಡ್ಡಿರುಳೊಡ್ಡಿನೊಳಸಿತೋದಧಿ | ಮುರುವೀಚಿಗಳವುರುವೀಚಿಗಳು | ಮೊರಡಿಗಳಾಬರಡಿಗಳೊಳೆ ಕಡೆಗಾಲದ ಮುಗಿಲೊಡು | ಭರದಿಂದಾಕಾಲದ ಕಾರ್ಮುಗಿಲೋಳಿ | ಒರಿದುಂ ಮುಳಿದು ಪಳಂಚುವ ಸಾಂಗಿಂ | ದೆರಡುಂ ಪವುಜನ ಸೇರುನೆಯ ತಟ್ಟೆಯಿಂದಿರ್ಚಿದರು !!4v ಎರಿದುಂ ಕೊಣಾಮೋಪದಿ ಸಗ್ಗ ದ | ಪರಿವೃಢನಿಡೆ ಸವಿದಂಡದ ಹತಿಯಿಂ | ದೆರಡುಮೇಜಿಂಕೆ ಹpದು ವಸುಧಾತಳದೊಳಗುರುಳುತ್ತಿರ್ಸ 11 ಧರಣೀಧರತತಿಯಂಬಂದದಿ ಪ | ಕರಿಕೆ ಹಣದು ರಣಗಹರಿಯೋಳಗಿರ | ದುರುಳೆ ಕೆಡೆದ ಬಹುಮಮಾತಂಗದ ಪಾಜು ವಿರಾಜಿಸಿತು ||ರ್೩ ಕವಿದಿರ ಕಾಡಂ ಕರ್ವಾಯು | ಹವಂ ಮೊಗವಾಳದು ಎಲ್ಲಾ ಡಂ | ಬೆಳೆಗಸಕಿಲ ಬನವಂ ಜವನೋವದೆ ಕುಮ್ಮರಿ+ಗಡಿವಂತ !! + ನುಗಿದು, ಕ|| $, ಕೂಡಿವ ಗ|| 8, ತ, ಕ|| ಗ|| - fದುದು. ಗ|| 1 ಗಂದಂತೆ ಗ|| 0, 12 , ಕೂಡಿದ ಈ ತ.