ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ M ಉಡುಗನನೆಯರುಲಿವ ಧವಲಧ್ವನಿ | ಯಡಸಿದ ಕಹಳೆಯನಲೆ ಪೊನ್ನಂದಳ | ವಡರಿದ ಮದವಗನ ಮುಂದೆಯುವ ನೃಪತಿಲಕರ ಫಲವು || ಕೊಡೆಯರಸಮಂ ಪಂದಲಿಸುತ್ತ೦ | ನಡೆತರೆ ನನೆವಿಲ್ಲಂ ರಿಪುದುರ್ಗಕೆ | ನಡಯಿಪ ಗಡಣದ ನಡಚಪ್ಪರಮೆನನಕವಡೆದುದಾಗ ೧೦೬ ತುಂಬಿವಸುಳೆ ರೂಂಕರಿಸುವ ತಪನೀ | ಯಾಂಬುಜಮೊ ಚಿತ್ರದ ರತಿಯೂದುವ | ಕಂಎಗಳೊವಿಂಬಂದದಿ ಕೇಳರ ಕಿವಿಗವರ್ದುಣಿಸಾಗಿ || ಇಂಬುವಡೆದ ಶೋಧನಮುಂ ಮಾಡುವ | ಬಿಂಬಾಧರೇದುರ ನಿಜಮಾನಿತಮುಖ | ಬಿಂಬವುವಾನುಸ್ಕೊರಲಾಂ ಕಣ್ಣೆ ಮನೋಹರವೆ ದುದು ||೨V ಗಿ ಕಡುಸೊಗಯಿಸುವುಗುರ್ವೆಳಗುಮನಲರ್ಗ || ಎಣ್ಣೆ ಡೆವಳಗುಮನೊಡಗಲಸುತ್ತ ಕತೆ ! ಯಿಡುವ ನಿಬಿಡಕುಚೆಯರ ಮಧ್ಯದೊಳೆದ್ದುಂದ೦ದಳವಿದು | ಸಡಗರದಿಂ ಮಧುಪರ್ಕವಿಧಿಯನಾಂ || ತುರುಪಮುಖವು ಮುಂದಣ ತೆunಯೋತಿನ | $ ಬಿಡುಮುತ್ತಿನ ಮೆಟ್ಟಕ್ಸಿ ವಡಗೆಯೆಅದನರಮಗನಾಗ | ಅನ್ನೆಗಮುತ್ತ ಮಲಗ್ನದ ಎರವಿನ | ಸನ್ನೆ ವesಯಿನೋಸರಿಸುವ ಜವನಿಕೆ | ದುನೋಡುವ ಜನಜಲದಿನಂಗಜನೃಪವರನನುಮತದಿ || ರನ್ನ ದ ಮಂಡಪವೆಂಬಂಕದ ಕಳ | ದಿನ್ನಗೆಗಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೂರಸಿಯಿಂ 1 ಚೆನ್ನಿನೆಸೆವ ಮದನಕ್ಕಳ್ಳಸಾಳಂದದಿನೊಪ್ಪಿದರು || ೩೦ ಏಚ್ಚಿ ಪುಳಕವೆನಕದ ಮೋಹನದೊಳ | ಗಾಯ ವಸಂ ಮೆಯ್ಯ ವಿರ $ ಮೊದಲ್ಗಳು | ಗು ಬೆನಕ ಬೆರ್ಚುವ ಧೀರತ್ವಂ ವೈ ವರ್ಣತ್ವವನು || ಫ ಸಡಗರಿಸಿದ ಕ|| $ ವದ, ಕ।