ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೩೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾಲ ' ೧೦೧ ಹಸುಳವರೆಯದಂದಿಂದವೆ ತನ್ನೆಡ | ನೊಸೆದರಿವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡಿ ಕೆಲ೦ಬಾ | ಸಕವಡೆದ ನಿದಾತರುಣಿಯುನಾಧರಪಾಲಕನು 1 ಆಸಿಯುಳದೊರ್ವಳೆ ದೊರಕಲ್ಮಾಣು | ತಸವಸದಿಂ ಪೊಸಿಮಡಿಸಿದನೆಂತೆನೆ | ಪೊಸತಂ ಕಂಡು ಪದನಿಕೆಲ್ಲುದೆ ನಿರ್ನೆರಮಿಹದುಂಟೇ ೬೩ ಬೆಳತಿಗೆಗಣ್ಣ ಬಿಲೈಟದ ಬೆಳೆ || ಬಲುಹುಡುಗ೮ ವೀಯತೆ ನಡ್ಕೊರಲಿ | ಎಲ೮ ಸುಯ ತಡಬಡಿಸಿ ಬಾಯ ಟಂ ದಣಿಯುತ್ತಿರಲು 11 ನ ತೋಳಮರ್ದಪ್ಪುಗೆ ನಸು ಜರಿಯಲಿ | ಕಲೆಗಾಡುವ ಕಲಸಿ ಬಗೆ ನೆu | ಮುಗಲಿದಿನೋಳಿ ಸುನಿಲ ಕರಳು ಮೂ ರ್ಭಯದಿದರವರು ||೬೪ ಕೆಂಟೆರೆಗಣೆ ಕೆದರ್ದೊಫ್ತುವ ಕಂಕೆ || ಕಂಜಕರುಮಪರಿಮಳ ಮುಣ್ಯಾವ ಪೊಸ | ಪೊಂಬೆಳೆಮೆಯ ಪೊಗರೇಟುವ ಮೊಗವಚ್ಛಳಿಸುವ ನಿಡುಸುಯ್ಯು | ಗಂಜಗಳಕತತಿ ಗುಟ್ಟುವಡೆದ ಮೂಲೆ | ರಂಜಿಸೆ ರತ್ನಂತಶವಜಲಮಂ | ಮುಂಜೆ ಆಗಿನ ಮೇಲೆ ಅರಿಂದಾpಸುತೊಪ್ಪಿದ೪ಾತರುಣಿ ||೬X ಉಗುರಿಯತದೊಳುವ ಕಲಮುಸುಕೆಯು | ಮುಗುಳಿನಿಸುದುರಿದ ಮಲಿದುರುಹಮ ಮಗ | ಮಗಿಸುವ ವಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಳೆವಳಮರ್ವನಿ ಪೂನಮಾವಿನ ಮೊಗ್ಗೆ ಪೊಗರೇಜುವ ಮೊಗವಂಬರುವಂ ಬೆ೦ | ಹೊಗೆವೆಲರ್ಗಣ ಕುವಲದುವಾಗಲ್ಲಾ | ಮುಗುದೆಯು ಸುಸಿ ಕಡಲೋಳೆಸರಲ ಕರುವಿನಂತಪ್ಪಿದಳು ||೬೩ ಬಲದ ಬಹುರತಿಬಂಧಕ್ರೀಡೆಗೆ | ಕಳಿಯದಂಪಂ ಬಗೆಯೋಳೆ ಪೊಂಪುಳ | ಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಹನುಲಿವಾನನನುಂ ತುಂಗವೆಗಳನು ! 0, 16